• /¸pə:sə´nel/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhân viên, công chức (cơ quan, nhà máy...)
  trained personnel
  một nhân viên đã được đào tạo
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng tổ chức cán bộ, vụ tổ chức cán bộ (như) personnel department
  personnel manager/officer
  người quản lý tổ chức/viên chức nhân sự

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biên chế
  permanent personnel
  biên chế cố định
  reduction in personnel
  sự giảm biên chế
  nhân viên
  free-lance personnel
  nhân viên độc lập
  maintenance personnel
  nhân viên bảo trì
  operating personnel
  nhân viên vận hành
  redeployment of personnel
  sự (triển khai dàn trải) lại nhân viên
  trained personnel
  nhân viên được đào tạo
  trained personnel
  nhân viên được huấn luyện

  Kinh tế

  nhân viên
  accounting personnel
  nhân viên kế toán
  business personnel
  nhân viên nghiệp vụ
  chief personnel
  trưởng phòng nhân viên
  clerical personnel
  nhân viên văn phòng
  contractual personnel
  nhân viên ký kết nhận thầu
  out posted personnel
  nhân viên làm việc ngoài cơ quan
  personnel department
  phòng nhân viên
  personnel file card
  phiếu nhận dạng nhân viên
  personnel rating
  đánh giá nhân viên
  personnel representative
  đại biểu nhân viên
  sales personnel
  nhân viên bán hàng
  supervisory personnel
  nhân viên giám quản
  technical personnel
  nhân viên kỹ thuật
  trained personnel
  nhân viên lành nghề, được đào tạo nghiệp vụ
  phòng tổ chức cán bộ
  personnel director
  trưởng phòng tổ chức cán bộ
  toàn thể nhân viên

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X