• Thông dụng

  Danh từ

  Trận mưa rào
  Lượng mưa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bồn tiêu nước
  lượng mưa
  annual rainfall
  lượng mưa hàng năm
  area mean rainfall
  lượng mưa bình quân trên diện tích
  average annual rainfall
  lượng mưa trung bình hàng năm
  average annual rainfall
  lượng mưa trung bình trong năm
  average rainfall
  lượng mưa trung bình
  catchment rainfall
  lượng mưa trên lưu vực
  continental rainfall
  lượng mưa lục địa
  cumulative rainfall
  lượng mưa cộng dồn
  daily rainfall
  lượng mưa hàng ngày
  daily rainfall
  lượng mưa ngày
  effective rainfall
  lượng mưa có hiệu quả
  effective rainfall
  lượng mưa sinh dòng
  essential effective rainfall
  lượng mưa sinh dòng chính
  height of rainfall
  chiều cao lượng mưa rơi
  hourly rainfall
  lượng mưa giờ
  initial rainfall
  lượng mưa ban đầu
  latter rainfall
  lượng mưa cuối trận
  littoral rainfall
  lượng mưa ven biển
  maximum effective rainfall
  lượng mưa sinh dòng lớn nhất
  maximum possible rainfall
  lượng mưa khả dĩ lớn nhất
  maximum rainfall
  lượng mưa lớn nhất
  mean annual rainfall
  lượng mưa trung bình nhiều năm
  monthly rainfall
  lượng mưa tháng
  normal rainfall
  lượng mưa bình thường
  peak rainfall
  lượng mưa đỉnh
  point rainfall
  lượng mưa điểm
  priming rainfall
  lượng mưa bão hòa đất (trước khi sinh dòng mặt)
  rainfall at gauge
  lượng mưa tại bình đo
  rainfall at gauge
  lượng mưa tại trạm đo
  rainfall excess
  lượng mưa sinh dòng
  rainfall intensity
  cường độ lượng mưa
  rainfall interception
  lượng mưa đọng
  rainfall over zone
  lượng mưa toàn vùng
  rainfall per unit time
  lượng mưa đơn vị thời gian
  residual rainfall
  lượng mưa dư
  saturation rainfall
  lượng mưa bão hòa
  storm rainfall
  lượng mưa do bão
  thunderstorm rainfall
  lượng mưa do bão
  weekly rainfall
  lượng mưa tuần
  yearly rainfall
  lượng mưa hàng năm
  yearly rainfall
  lượng mưa năm
  lưu vực sông
  diện tích tiêu nước
  mưa rào
  trận mưa
  rate of rainfall
  cường độ trận mưa
  standard rainfall
  trận mưa tiêu chuẩn (của dự án)
  vùng giáng thủy
  vùng mưa
  rainfall regionalization
  sự phân vùng mưa
  vùng thu nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X