• /'deili/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Hằng ngày
  One's daily bread
  Miếng ăn hằng ngày
  most newspapers appear daily
  hầu hết các báo đều xuất bản hằng ngày

  Danh từ

  Báo hàng ngày
  (thông tục) người đàn bà giúp việc hằng ngày đến nhà

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thường nhật

  Kỹ thuật chung

  hàng ngày
  acceptable daily intake (ADI)
  liều lượng hấp thụ hàng ngày chấp nhận được
  daily base rate
  giá gốc hàng ngày
  daily capacity
  sản lượng hàng ngày
  daily dose
  liều hàng ngày
  daily flow
  lưu lượng hàng ngày
  daily loss
  tiêu hao hàng ngày
  daily noise dose
  định mức ồn hàng ngày
  daily output
  sản lượng hàng ngày
  daily production
  sản lượng hàng ngày
  daily rainfall
  lượng mưa hàng ngày
  daily report
  báo các hàng ngày
  daily report
  báo cáo hàng ngày
  daily space management
  sự quản vùng hàng ngày
  daily storage basin
  bể chứa nước hàng ngày
  daily variation
  biến thiên hàng ngày
  daily water flow
  dòng nước hàng ngày
  Fixed Daily Measurement Hour (FDMH)
  giờ đo hàng ngày cố định
  Fixed Daily Measurement Period (FDMP)
  chu kỳ đo hàng ngày cố định
  mean daily flow
  lưu lượng hàng ngày trung bình

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  at night , nightly , nocturnal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X