• /,rekwi'zi∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự yêu cầu
  Tiêu chuẩn đòi hỏi
  the requisitions for a university degree
  các tiêu chuẩn được cấp bằng đại học
  Lệnh
  under the requisition of the town council
  theo lệnh của hội đồng thành phố
  Lệnh trưng dụng, lệnh trưng thu
  make a requisition on headquarters for supplies
  ra lệnh trưng dụng hàng tiếp tế cho các bộ chỉ huy

  Ngoại động từ

  Trưng dụng, trưng thu
  requisition billets (from the villagers)
  trưng dụng nơi đóng quân (của dân làng)
  Ra lệnh
  requisition the villagers for billets/ to provide billets
  ra lệnh dân làng cung cấp nơi đóng quân

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lệnh trưng thu
  trưng dụng

  Kỹ thuật chung

  sự yêu cầu

  Kinh tế

  điều kiện bắt buộc
  điều kiện cần thiết
  đơn xin
  đơn xin mua hàng
  đơn yêu cầu
  giấy phép yêu cầu
  sự trưng dụng
  sự yêu cầu
  thỉnh cầu
  tiêu chuẩn đòi hỏi
  trưng dụng
  trưng tập
  trưng thu
  trưng thu (tài sản)
  trưng thu (tài sản...)
  việc trưng dụng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  answer , reply

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X