• /rɪzaɪn/

  Thông dụng

  Động từ

  Từ chức, xin thôi việc
  to resign (from office)
  từ chức
  to resign (one's post) as director
  từ chức giám đốc
  Trao, nhường
  to resign the property to the right claimant
  trao lại tài sản cho người được hưởng chính đáng
  Bỏ, từ bỏ
  to resign all hope
  từ bỏ mọi hy vọng
  to resign oneself to something
  cam chịu (số phận..)
  to resign oneself to one's fate
  cam chịu số phận
  to resign oneself to someone's guidance
  đành để cho ai dìu dắt mình
  to resign oneself to meditation
  trầm tư mặc tưởng
  to resign oneself to doing something
  đành phải làm điều gì

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  từ bỏ
  từ chức
  xin thôi
  xin từ chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X