• /'teligræm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bức điện, bức điện tín
  to send a telegram
  đánh một bức điện tín

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bức điện báo
  ordinary private telegram
  bức điện báo riêng tư thường
  serial number of radio telegram
  số chuỗi của bức điện báo vô tuyến
  điện tín
  deliver a telegram
  phân phát điện tín
  hand in a telegram
  gọi điện tín
  radio telegram
  vô tuyến điện tín
  Telegram identification Group-TIG
  nhóm nhận dạng điện tín
  wireless telegram, radiogram
  vô tuyến điện tín

  Kinh tế

  điện báo
  called for telegram
  điện báo chờ lãnh
  code telegram
  điện báo mật mã
  collect telegram
  điện báo người nhận điện trả tiền
  commercial telegram
  điện báo thương mại
  day letter telegram
  điện báo chuyển đến trễ trong ngày
  deferred telegram
  điện báo trễ
  inland telegram
  điện báo trong nước
  letter telegram
  điện báo thư tín
  multiple telegram
  điện báo phát nhiều nơi
  night letter (telegram)
  thư tín điện báo ban đêm (được giảm giá)
  ordinary telegram
  điện báo thường
  overnight telegram
  điện báo tống đạt cách nhật
  plain telegram
  điện báo thường
  reply paid telegram
  điện báo đã trả trước phí điện hồi đáp
  reply telegram
  điện báo trả lời
  secret language telegram
  điện báo ám ngữ
  telegram charge
  phí điện báo
  telegram charges
  phí điện báo
  telegram form
  phiếu viết điện báo
  telegram in cipher
  điện báo mật mã
  telegram in code
  điện báo bằng điện mã
  telegram in plain language
  điện báo bằng chữ thường
  telegram restante
  điện báo bưu ký
  telegram to follow
  điện báo tin tiếp sau
  telegram with multiple addresses
  điện báo chuyển đến nhiều địa chỉ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X