• Tính từ

  Đầu, đầu tiên; đứng đầu; (ở) hàng đầu
  Le premier jour du mois
  ngày đầu tháng
  Premier amour
  mối tình đầu (tiên)
  Les premières fleurs
  hoa đầu mùa
  être premier en mathématiques
  (đứng) đầu về môn toán
  Le premier rôle
  vai trò hàng đầu
  Les premiers besoins
  những nhu cầu hàng đầu, những nhu cầu cần thiết nhất
  Thứ nhất, nhất
  La première guerre mondiale
  chiến tranh thế giới lần thứ nhất
  Ở bước đầu, sơ đẳng
  Les premières connaissances
  những tri thức sơ đẳng
  à le première occasion occasion
  occasion
  au premier coup d'oeil
  mới nhác qua
  au premier jour
  một ngày gần nhất
  de première main main
  main
  en premier lieu lieu
  lieu
  le premier venu
  bất cứ ai
  Le premier venu en ferait autant
  �� bất cứ ai cũng làm thế
  matières premières mot
  không biết một tí gì
  nombre premier
  số nguyên tố
  premier ministre ministre
  ministre

  Danh từ giống đực

  Lầu một, gác một, tầng hai
  Habiter au premier
  ở gác một, ở tầng hai
  Người đầu tiên, người đứng đầu
  Arriver le premier
  đến đầu tiên
  Le premier de la classe
  người dứng đầu lớp
  Người thứ nhất, người trước
  Corneille et Racine sont deux grands poètes le premier est l'auteur du Cid
  Coóc-nây và Ra-xin là hai nhà thơ lớn, người thứ nhất là tác giả tác phẩm Lơ Xít
  Thủ tướng
  en premier
  đứng đầu
  Capitaine en premier
  �� đại úy đứng đầu
  jeune premier
  vai tình lang
  le premier de l'an
  ngày đầu năm, ngày nguyên đán
  Phản nghĩa Dernier, extrême, suprême, ultime.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X