• Nội động từ

  Tới, đạt tới
  Arriver à l'improviste
  đến bất chợt
  Arriver en bateau par le train
  đến bằng tàu thủy/bằng tàu hỏa
  Nous voilà arrivés
  vậy là chúng ta đã đến nơi
  Arriver le premier le dernier
  đến trước nhất/sau cùng
  La nuit arrive
  đêm đến
  Le jour de gloire est arrivé La Marseillaise
  đã đến ngày vinh quang
  Arriver à un certain âge
  đến lúc lớn tuổi
  Cet enfant m'arrive déjà à l'épaule
  thằng bé đó đã (cao) tới ngang vai tôi
  Arriver au but
  đạt tới đích
  Le bruit est arrivé jusqu'à ses oreilles
  tin đồn đã đến tai nó
  L'eau lui arrive à la ceinture
  nước tới ngang thắt lưng nó
  Xảy ra, xảy tới
  Cela ne m'est jamais arrivé
  điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi cả
  Tout peut arriver
  mọi việc đều có thể xảy ra
  Cela peut arriver à tout le monde
  điều ấy có thể xảy ra với mọi người
  Ngoi lên; thành đạt
  Chercher à arriver
  tìm cách ngoi lên
  ( Arriver à + động từ ở lối vô định) cuối cùng có thể (làm được cái gì)
  Il espère arriver à achever son travail avant midi
  nó hy vọng rồi cuối cùng trước trưa sẽ xong được việc
  en arriver à
  đến (lúc); đi tới chỗ
  J'en étais arrivé à la fin de mon discours lorsque
  ...�� tôi đã đến lúc kết thúc bài nói thì...
  J'en arrive peu à peu à discerner cette idée
  �� dần dần tôi đi tới chỗ nhận rõ được ý đó
  Phản nghĩa Aller ( s'en aller), éloigner ( s'), partir. Echouer, manquer, rater ( son but)

  Không ngôi

  Có lúc
  Il arrive qu'il vienne me voir
  có lúc nó đến thăm tôi
  Có đến, có tới
  Il est arrivé ici des stagiaires en votre absence
  đã có nhiều người tập sự đến đây trong lúc anh vắng mặt
  quoiqu'il arrive
  dù thế nào đi nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X