• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crash helmet
  helmet

  Giải thích VN: một chiếc lưỡi trai bảo vệ làm bằng nhựa hoặc sắt dát mỏng; được sử dụng để bảo vệ một người khi làm việc như hàn bằng cung lửa điện. 2 những đệm khí xung quanh trong bộ đồ lặn; nối với ống cấp [[khí. ]]

  Giải thích EN: 1. a protective headgear having a plastic or glass faceplate; used to protect a person while performing tasks such as arc welding.a protective headgear having a plastic or glass faceplate; used to protect a person while performing tasks such as arc welding.2. the hollow round headpiece on a deep-sea diving suit; attaches to the breastplate of the suit and is supplied with air through a hose.the hollow round headpiece on a deep-sea diving suit; attaches to the breastplate of the suit and is supplied with air through a hose..

  protection helmet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X