• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  turpentine

  Giải thích VN: 1.Loại nhựa dầu dính, dẻo từ cây tùng bách, đặc biệt cây thông. Còn gọi GUM TURPENTINE. 2.Nhựa dầu tương tự từ các cây châu Âu. Còn gọi CHIAN TURPENTINE. 3.Dầu dễ bay hơi được chưng cất từ các chất trên sử dụng làm sơn, vec-ni trong y khoa. Còn gọi OIL OF TURPENTINE, SPIRITS OF TURPENTINE. [[4.Dầu. ]]

  Giải thích EN: 1. a sticky, viscous oleoresin obtained from coniferous trees, especially pine trees. Also, GUM TURPENTINE.a sticky, viscous oleoresin obtained from coniferous trees, especially pine trees. Also, GUM TURPENTINE. 2. a similar oleoresin obtained from the small European tree, the terebinth. Also, CHIAN TURPENTINE.a similar oleoresin obtained from the small European tree, the terebinth. Also, CHIAN TURPENTINE. 3. a clear, volatile, essential oil distilled from these substances and used in paints, varnishes, and medicines. Also, OIL OF TURPENTINE, SPIRITS OF TURPENTINE.a clear, volatile, essential oil distilled from these substances and used in paints, varnishes, and medicines. Also, OIL OF TURPENTINE, SPIRITS OF TURPENTINE. 4. a similar essential oil obtained from the carbonization of pine wood. Also, WOOD TURPENTINE.a similar essential oil obtained from the carbonization of pine wood. Also, WOOD TURPENTINE. 5. to extract or apply turpentine.to extract or apply turpentine.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X