• (đổi hướng từ Appeasing)
  /ə'pi:z/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Khuyên giải; an ủi, làm cho khuây, làm cho nguôi; dỗ dành
  to appease someone's anger
  làm cho ai nguôi giận
  Làm dịu, làm đỡ (đói...)
  Nhân nhượng vô nguyên tắc, thoả hiệp vô nguyên tắc
  to appease a potential enemy
  nhân nhượng vô nguyên tắc một kẻ có thể trở thành thù địch

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khuyên giải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X