• /kən'seʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhượng, sự nhượng bộ; sự nhường (đất đai...)
  to make concessions
  nhượng bộ, nhân nhượng
  Đất nhượng (đất đai, đồn điền, mỏ do chính quyền thực dân chiếm đoạt của nhân dân để chia chác nội bộ)
  (ngoại giao) nhượng địa, tô giới

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự nhượng đất đai
  sự nhượng nhà cửa

  Kinh tế

  đặc nhượng
  concession for mining
  quyền đặc nhượng khai mỏ
  concession oil
  dầu đặc nhượng
  đất nhượng
  giảm bớt
  nhượng địa
  nhượng độc quyền
  quyền đặc hứa (đầu tư nước ngoài)
  quyền đặc nhượng
  concession for mining
  quyền đặc nhượng khai mỏ
  sự giảm nhượng thuế quan
  tax concession
  sự nhượng quyền
  mineral concession
  sự nhượng quyền khai thác mỏ
  tô giới
  tô nhượng
  concession agreement
  hiệp định tô nhượng

  Địa chất

  nhượng khu, khu vực được cấp để khai thác mỏ, xí nghiệp mỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X