• /ˌɔθərəˈzeɪʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác authorisation

  Danh từ

  Sự cho phép, sự cấp phép
  Giấy phép

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quyền hạn

  Giải thích VN: Liên quan đến máy tính, nhất là các máy tính từ xa trên một mạng mở cho nhiều người. Quyền cho phép một cá nhân sử dụng hệ thống và dữ liệu lưu trữ trên hệ thống đó. Quyền hạn này thường do điều hành viên hệ thống ấn định, được máy tính kiểm tra và xóa bỏ. Máy tính đòi hỏi người dùng cung cấp một kiểu nhận dạng nào đó, chẳng hạn như mã số hay mật khẩu mà nó có thể dùng để kiểm chứng với các khoản tin nội bộ của mình. Thuật ngữ "giấy phép" ( Permission) và "quyền ưu tiên" ( Privilege) đều đồng nghĩa với "quyền hạn" .

  sự ủy quyền

  Kỹ thuật chung

  quyền
  ATC (authorizationto copy)
  sự được quyền sao chép
  Authentication, Authorization and Accounting (AAA)
  nhân thực, thẩm quyền và tích cước
  Authorization and Call Routing Equipment (ACRE)
  thiết bị định tuyến cuộc gọi và ủy quyền
  authorization check
  kiểm quyền khai thác
  authorization code
  mã ủy quyền
  authorization credentials
  ủy nhiệm quyền được phép
  authorization list
  danh sách ủy quyền
  authorization list management authority
  quyền quản lý danh sách cho phép
  authorization list management authority
  quyền quản lý danh sách ủy quyền
  authorization to copy (ATC)
  sự được quyền sao chép
  check authorization record (CAR)
  bản ghi quyền thanh toán bằng séc
  Subsidiary Communication Authorization (SCA)
  ủy quyền truyền thông phụ trợ
  sự cho phép
  cấp quyền

  Kinh tế

  cho phép
  prior authorization
  sự cho phép trước
  phê chuẩn
  contingency authorization
  phê chuẩn những chi phí đột xuất
  sự giao quyền
  sự ủy thác
  ủy quyền
  act of authorization
  hành vi ủy quyền
  disbursement authorization
  sự ủy quyền chi trả
  letter of authorization
  thư ủy quyền
  limited trading authorization
  sự ủy quyền kinh doanh hữu hạn
  payment authorization
  sự ủy quyền chi trả
  procurement authorization
  giấy ủy quyền mua
  trading authorization
  giấy ủy quyền mua bán
  trading authorization
  ủy quyền mua bán, thẩm quyền mua bán


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X