• /´kʌstədi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chăm sóc, sự giám hộ, sự trông nom, sự canh giữ
  to have the custody of someone
  trông nom ai
  the child is in the custody of his father
  đứa con được sự trông nom của bố
  to be in the custody of someone
  dưới sự trông nom của ai
  Sự bắt giam, sự giam cầm
  to be in custody
  bị bắt giam
  to take somebody into custody
  bắt giữ ai
  to give someone into custody
  giao ai cho nhà chức trách

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bảo hộ
  bắt giam
  giam cấm
  giam cầm
  sự câu lưu
  sự bảo quản
  trông nom

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X