• /,kɔnsə:'veiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giữ gìn, sự bảo tồn, sự duy trì, sự bảo toàn
  conservation of energy
  sự bảo toàn năng lượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) bảo toàn
  conservation of energy
  bảo toàn
  conservation of momentum
  bảo toàn động lượng


  Xây dựng

  sự bảo tồn

  Kỹ thuật chung

  bảo toàn
  conservation field (offorce)
  trường bảo toàn (lực)
  conservation force
  lực bảo toàn
  conservation law
  định luật bảo toàn
  conservation laws
  định luật bảo toàn
  conservation of angular momentum
  sự bảo toàn momen động lượng
  conservation of brightness
  sự bảo toàn độ chói
  conservation of charge
  sự bảo toàn điện tích
  conservation of energy
  bảo toàn năng lượng
  conservation of energy
  sự bảo toàn năng lượng
  conservation of energy law
  định luật bảo toàn năng lượng
  conservation of mass
  bảo toàn khối lượng
  conservation of mass
  sự bảo toàn khối lượng
  conservation of mass-energy
  bảo toàn khối-năng (khối lượng-năng lượng)
  conservation of mechanical energy
  bảo toàn cơ năng
  conservation of momentum
  bảo toàn động lượng
  conservation of momentum
  bảo toàn năng lượng
  conservation of momentum
  sự bảo toàn xung lượng
  conservation of parity
  bảo toàn (tính) chắn lẻ
  conservation of parity
  sự bảo toàn số chẵn lẻ
  conservation of radiance
  sự bảo toàn độ bức xạ
  conservation of radiance
  sự bảo toàn độ trưng
  conservation system
  hệ bảo toàn
  energy conservation
  bảo toàn năng lượng
  energy conservation
  sự bảo toàn năng lượng
  energy conservation program
  chương trình bảo toàn năng lượng
  hearing conservation
  sự bảo toàn thính giác
  law of conservation of energy
  định luật bảo toàn năng lượng
  law of conservation of energy
  quy luật bảo toàn năng lượng
  law of conservation of mass
  định luật bảo toàn khối lượng
  law of conservation of mater
  định luật bảo toàn vật chất
  lepton conservation
  bảo toàn lepton
  particle number conservation law
  định luật bảo toàn tần số hạt
  planeness conservation
  sự bảo toàn tính phẳng
  principle of conservation of energy
  nguyên lý bảo toàn năng lượng
  principle of conservation of energy
  nguyên tắc bảo toàn năng lượng
  principle of conservation of kinetic momentum
  định luật bảo toàn mômen động lượng
  principle of conservation of momentum
  định luật bảo toàn mômen
  principle of conservation of momentum
  nguyên lý bảo toàn động lượng
  principle of conservation of momentum
  nguyên lý bảo toàn xung lượng
  principle of energy conservation
  nguyên lý bảo toàn năng lượng
  bảo tồn
  bảo vệ
  gìn giữ
  giữ gìn
  sự bao gói
  sự bảo quản
  monument conservation
  sự bảo quản di tích
  refrigeration conservation
  sự bảo quản lạnh
  sự bảo toàn
  conservation of angular momentum
  sự bảo toàn momen động lượng
  conservation of brightness
  sự bảo toàn độ chói
  conservation of charge
  sự bảo toàn điện tích
  conservation of energy
  sự bảo toàn năng lượng
  conservation of mass
  sự bảo toàn khối lượng
  conservation of momentum
  sự bảo toàn xung lượng
  conservation of parity
  sự bảo toàn số chẵn lẻ
  conservation of radiance
  sự bảo toàn độ bức xạ
  conservation of radiance
  sự bảo toàn độ trưng
  energy conservation
  sự bảo toàn năng lượng
  hearing conservation
  sự bảo toàn thính giác
  planeness conservation
  sự bảo toàn tính phẳng
  sự bảo vệ
  sự đóng hộp

  Kinh tế

  bảo tồn (môi trường thiên nhiên)
  sự bảo quản
  sự dự trữ
  sự giữ gìn

  Địa chất

  sự gìn giữ, sự bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X