• /flou´teiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác floatation

  Như floatation

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tuyển nổi
  bulk flotation
  tuyển nổi hỗn hợp
  flotation activator
  chất hoạt hóa tuyển nổi
  flotation agent
  tác nhân tuyển nổi
  flotation chemicals
  hóa chất tuyển nổi
  flotation collector
  chất góp tuyển nổi
  flotation depressor
  chất ức chế tuyển nổi
  flotation liquid
  chất lỏng tuyển nổi
  flotation oil
  dầu tuyển nổi (quặng)
  flotation promoter
  chất xúc tiến tuyển nổi
  flotation reagent
  hóa chất tuyển nổi
  flotation test
  thí nghiệm tuyển nổi
  froth flotation
  sự tuyển nổi bọt
  froth flotation
  tuyển nổi kiểu bọt
  oil flotation
  tuyển nổi bằng dầu
  selective flotation
  tuyển nổi chọn lọc
  stage flotation
  tuyển nổi phân lớp

  Kỹ thuật chung

  nổi
  sự nổi
  sự tách đãi/ kỹ thuật tách đãi//

  Giải thích EN: A technique that separates different types of solid particles in a liquid, due to the fact that the chemical structure of some particles will cause them to absorb water while others do not.Also, FLOTATION TECHNIQUE. Giải thích VN: Ký thuật chia tách các hạt chất rắn khác loại trong chất lỏng, dựa trên thực tế cấu trúc hóa học của một số hạt tạo cho chúng có khả năng hấp thụ nước trong khi các hạt khác thì không. Từ tương đương: flotattion technique.

  sự trôi
  sự tuyển nổi
  froth flotation
  sự tuyển nổi bọt

  Kinh tế

  sự đãi
  sự nổi
  việc khai trương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X