• /bʌlk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) trọng tải hàng hoá; hàng hoá
  to break bulk
  bắt đầu dỡ hàng
  Tầm vóc lớn, khổ lớn
  Phần lớn hơn, số lớn hơn
  the bulk of the work
  phần lớn hơn của công việc
  the bulk of the population
  số đông dân chúng
  to load in bulk
  bốc hàng rời (không đóng bao...)
  to sell in bulk
  bán buôn

  Động từ

  Thành đống, xếp thành đống
  Tính gộp, cân gộp (một thứ hàng gì...)
  to bulk up
  lên tới một tổng số lớn
  To bulk large
  Chiếm một địa vị quan trọng
  Trông có vẻ to lớn; lù lù ra

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Kích thước bao, dung tích, khối lượng, lượngchoán, chất tải

  Dệt may

  hàng sản xuất đại trà
  khối rời
  khối sợi rời
  đống rời
  đống sợi rời

  Toán & tin

  đại lượng thể tích
  số lượng lớn

  Vật lý

  sự chất đông

  Xây dựng

  khối đống
  đổ đống
  trọng tải hàng hóa
  vật liệu rời rạc

  Kỹ thuật chung

  chất đống
  bulk cargo
  hành chất đống (bốc xếp)
  bulk material
  vật liệu chất đống
  bulk storage
  bảo quản kiểu chất đống
  chất tải
  chung
  lượng lớn
  bulk goods
  hàng rời khối lượng lớn
  bulk product
  sản phẩm khối lượng lớn
  khối
  bulk (buildingbulk)
  khối (các) công trình
  bulk acoustic wave
  sóng âm khối
  bulk boiling
  sự sôi toàn khối
  bulk caving
  sự phá sập khối lớn
  bulk channel
  kênh khối (kỹ thuật tranzito)
  bulk coefficient of viscosity
  hệ số nhớt khối
  bulk concrete
  bê tông khối lớn
  bulk conductance
  độ dẫn điện trong khối
  Bulk Copy Program (BCP)
  chương trình sao chép theo khối lớn
  bulk density
  mật độ khối
  bulk density meter
  máy đo mật độ khối
  bulk diode
  đi-ốt khối
  bulk effect
  hiệu ứng khối
  bulk eraser
  bộ tẩy khối
  bulk eraser
  bộ xóa khối
  bulk eraser
  bộ xóa khối (băng từ)
  bulk film
  phim khối lớn (phim ảnh)
  bulk force
  lực khối
  bulk goods
  hàng rời khối lượng lớn
  bulk material
  khối (đất) đắp
  bulk memory
  bộ nhớ khối
  bulk memory
  bộ nhớ khối lớn
  bulk mining
  sự khấu khối lớn
  bulk modulus
  môđun (đàn hồi) khối
  bulk modulus
  môđun đàn hồi khối
  bulk modulus of elasticity
  môđun đàn hồi khối
  bulk of building
  khối tích nhà
  bulk of information
  khối thông tin
  bulk of oil
  khối dầu
  bulk of oil
  khối lượng dầu
  bulk of oil
  khối tích dầu
  bulk photoconductor
  chất quang dẫn khối
  bulk polymerization
  sự polime hóa khối
  bulk print
  in khối
  bulk print
  in khối lớn
  bulk product
  sản phẩm khối lượng lớn
  bulk resistance
  điện trở khối
  bulk resistivity
  điện trở suất khối
  bulk semiconductor
  chất bán dẫn khối
  bulk specific gravity
  khối lượng riêng
  bulk storage
  bộ nhớ khối
  bulk storage
  vùng lưu trữ khối
  bulk storage device
  thiết bị bộ nhớ khối
  bulk technology
  công nghệ khối (lớn)
  bulk viscosity
  độ nhớt khối
  bulk volume
  thể tích khối
  bulk wafer
  lát (bán dãn) dạng khối
  bulk wafer
  miếng (bán dãn) dạng khối
  bulk-effect device
  thiết bị hiệu ứng khối
  bulk-wave Bragg modulator
  bộ điều biến Bragg sóng khối
  bulk-wave resonator
  bộ cộng hưởng sóng khối
  Document Bulk Transfer and Manipulation Class
  cấp chuyển giao và xử lý khối lớn văn bản
  Document Bulk Transfer Class
  cấp chuyển giao khối lớn văn bản
  loading in bulk
  sự nạp liệu cả khối
  modulus of elasticity of bulk
  môđun đàn hồi khối lượng
  nadir bulk data transfer protocol (NBDTP)
  Giao thức chuyển dữ liệu khối lớn Nadir
  OBO (orebulk oil)
  đầu từ khối quặng
  Store and forward bulk data transfer (SFDBT)
  truyền khối dữ liệu theo kiểu lưu trữ và chuyển tiếp
  khối lớn
  bulk caving
  sự phá sập khối lớn
  bulk concrete
  bê tông khối lớn
  Bulk Copy Program (BCP)
  chương trình sao chép theo khối lớn
  bulk film
  phim khối lớn (phim ảnh)
  bulk memory
  bộ nhớ khối lớn
  bulk mining
  sự khấu khối lớn
  bulk print
  in khối lớn
  bulk technology
  công nghệ khối (lớn)
  Document Bulk Transfer and Manipulation Class
  cấp chuyển giao và xử lý khối lớn văn bản
  Document Bulk Transfer Class
  cấp chuyển giao khối lớn văn bản
  nadir bulk data transfer protocol (NBDTP)
  Giao thức chuyển dữ liệu khối lớn Nadir
  khối tích
  bulk of building
  khối tích nhà
  bulk of oil
  khối tích dầu
  đại bộ phận
  đánh đống
  đóng
  break bulk
  hàng đóng gói
  break bulk ship
  tàu chở hành đóng kiện
  bulk (buildingbulk)
  đống
  bulk cargo
  hành chất đống (bốc xếp)
  bulk deposition
  sự lắng đọng không chặt
  bulk freezing
  kết đông sản phẩm rời
  bulk freezing plant
  hệ kết đông rời
  bulk freezing plant
  hệ thống kết đông rời
  bulk freezing system
  máy kết đông sản phẩm rời
  bulk froster [freezing system]
  máy kết đông sản phẩm rời
  bulk lime
  vôi không đóng bao
  bulk load platform
  bãi xếp đống
  bulk load platform
  sân xếp đống
  bulk material
  vật liệu chất đống
  bulk material
  vật liệu đổ đống
  bulk material
  vật liệu không đóng bao
  bulk product
  sản phẩm không đóng bao
  bulk storage
  bảo quản kiểu chất đống
  bulk stowage
  sự xếp thành đống
  bulk-head plate
  tấm vách ngăn (đóng tàu)
  cement (inbulk)
  không đóng bao
  screw conveyor for bulk cement
  vít vận chuyển xi măng không đóng bao
  đống
  break bulk
  hàng đóng gói
  break bulk ship
  tàu chở hành đóng kiện
  bulk cargo
  hành chất đống (bốc xếp)
  bulk deposition
  sự lắng đọng không chặt
  bulk freezing
  kết đông sản phẩm rời
  bulk freezing plant
  hệ kết đông rời
  bulk freezing plant
  hệ thống kết đông rời
  bulk freezing system
  máy kết đông sản phẩm rời
  bulk froster [freezing system]
  máy kết đông sản phẩm rời
  bulk lime
  vôi không đóng bao
  bulk load platform
  bãi xếp đống
  bulk load platform
  sân xếp đống
  bulk material
  vật liệu chất đống
  bulk material
  vật liệu đổ đống
  bulk material
  vật liệu không đóng bao
  bulk product
  sản phẩm không đóng bao
  bulk storage
  bảo quản kiểu chất đống
  bulk stowage
  sự xếp thành đống
  bulk-head plate
  tấm vách ngăn (đóng tàu)
  cement (inbulk)
  không đóng bao
  screw conveyor for bulk cement
  vít vận chuyển xi măng không đóng bao
  dung tích
  làm phình lên
  làm trương lên
  mật độ khối
  bulk density meter
  máy đo mật độ khối
  mớ
  phần chính
  sự chất đống
  sự chất tải
  thể tích
  bulk density
  mật độ thể tích
  bulk factor
  hệ số thể tích
  bulk force
  lực thể tích
  bulk modulus
  môđun biến dạng thể tích
  bulk modulus
  môđun biến đổi thể tích
  bulk specific gravity
  tỷ trọng thể tích
  bulk unit weight
  tỷ trọng thể tích
  bulk volume
  thể tích khối
  high-bulk spun yarn
  sợi kéo có thể tích lớn
  toàn bộ
  bulk floatation
  sự nổi toàn bộ
  tổng cộng
  tỷ trọng thể tích
  vật liệu rời

  Kinh tế

  đống
  bulk milk collection
  sự thu sữa không đóng hộp
  bulk packing
  sự xếp gói thành đống
  bulk purchase contract
  hợp đồng thu mua số lượng lớn
  bulk sale contract
  hợp đồng bán số lượng lớn
  bulk stowage
  đổ xá (vào khoang tàu, không vào bao hoặc đóng kiện)
  bulk stowage
  sự chất đống
  bulk stowage
  sự đóng gói không bao bì
  in bulk
  chất đống
  sell in bulk
  bán nguyên đống
  sell in bulk [[]] (to...)
  bán nguyên đống
  dung lượng
  hàng loạt
  government bulk-buying
  sự thu mua hàng loạt của Chính phủ
  hàng chính (trái với hàng mẫu)
  hay số lượng lớn
  phần chính
  phần chủ yếu
  phần lớn
  số lượng lớn
  bulk marking
  sự ghi giá số lượng lớn
  bulk posting
  sự gửi số lượng lớn qua bưu điện
  bulk purchase contract
  hợp đồng thu mua số lượng lớn
  bulk sale contract
  hợp đồng bán số lượng lớn
  bulk user
  người dùng số lượng lớn
  bulk user
  người mua số lượng lớn
  sell in bulk
  bán số lượng lớn
  sell in bulk [[]] (to...)
  bán số lượng lớn
  xếp thành đống

  Địa chất

  số lượng lớn, khối lượng lớn, thể tích, sức chứa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X