• (đổi hướng từ Groans)
  /groun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rên rỉ; tiếng rên rỉ
  Tiếng lầm bầm (chê bai, phản đối...)
  the groans of disapproval
  tiếng lầm bầm phản đối

  Nội động từ

  Rên rỉ, kêu rên (vì đau đớn thất vọng...)
  to groan in pain
  rên rỉ vì đau đớn
  to groan under (beneath, with) the yoke of the exploiters
  rên siết dưới ách của bọn bóc lột
  Trĩu xuống, võng xuống; kĩu kịt (vì chở nặng)
  shelf groans with books
  giá chất đầy sách nặng trĩu xuống
  the cart groaned under the load
  chiếc xe kĩu kịt vì chở nặng
  to groan down
  lầm bầm phản đối (ai...) bắt im đi
  to groan down a speaker
  lầm bầm phản đối một diễn giả không cho nói tiếp nữa
  to groan for
  mong mỏi, khao khát (cái gì)
  to groan out
  rên rỉ kể lể (điều gì)
  to groan inwardly
  làu bàu phản đối trong bụng, chứ không biểu lộ ra ngoài

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X