• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đáng số

  Toán & tin

  cách đánh số

  Kỹ thuật chung

  đánh số
  automatic numbering
  sự đánh số tự động
  Automatic Numbering Plan (ANP)
  kế hoạch đánh số tự động
  automatic outline numbering
  đánh số tự động
  automatic page numbering
  sự đánh số trang tự động
  Block Numbering Area (BNA)
  vùng đánh số theo khối
  bullets and Numbering
  dấu đầu hàng và đánh số
  consecutive numbering
  sự đánh số liên tiếp
  European Telephony Numbering Space (ETNS)
  Không gian đánh số điện thoại châu Âu
  external numbering plan
  sơ đồ đánh số ngoài
  Foreign Numbering Plan Area (FNPA)
  vùng kế hoạch đánh số cá biệt
  Home Numbering Plan Area (HNPA)
  vùng kế hoạch đánh số trong nước
  line numbering
  đánh số đường
  New Font Numbering Table (NFNT)
  bảng đánh số kiểu chữ mới
  new font numbering table (NFNT)
  bảng đánh số phông chữ mới
  NFNT (newfont numbering table)
  bảng đánh số phông chữ mới
  North American Numbering Council (NANC)
  Uỷ ban đánh số Bắc Mỹ
  North American Numbering Plan (NANP)
  Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ
  North American Numbering plan Administrator (NANPA)
  Nhà quản lý hành chính kế hoạch đánh số Bắc Mỹ
  Numbering Addressing and routing committee of ETSINA2 (NAR)
  Hội đồng đánh số , địa chỉ và định tuyến của ETSI NA2
  numbering area
  vùng đánh số
  numbering machine
  máy đánh số
  numbering plan
  cách đánh số
  numbering plan
  kế hoạch đánh số
  numbering plan
  sơ đồ đánh số
  Numbering Plan Area (NPA)
  khu vực của kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Identification (NPI)
  nhận dạng kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Identifier (NPI)
  bộ nhận dạng kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Indicator (NPI)
  bộ chỉ thị kế hoạch đánh số
  numbering system
  hệ đánh số
  open numbering
  sự đánh số mở
  outline numbering options
  tùy chọn đánh số bố cục
  page numbering
  đánh số trang
  page-numbering sequence
  thứ tự đánh số trang
  private numbering plan
  kế hoạch đánh số riêng
  Private Numbering Plan (PNP)
  kế hoạch đánh số tư nhân
  scale numbering
  sự đánh số thang đo
  sequence numbering
  sự đánh số trình tự
  sequence numbering
  sự đánh số tuần tự
  Telephone Numbering Mapping (IETF) (ENUM)
  ánh xạ đánh số điện thoại (IETF)
  danh mục
  sự đánh số
  automatic numbering
  sự đánh số tự động
  automatic page numbering
  sự đánh số trang tự động
  consecutive numbering
  sự đánh số liên tiếp
  open numbering
  sự đánh số mở
  scale numbering
  sự đánh số thang đo
  sequence numbering
  sự đánh số trình tự
  sequence numbering
  sự đánh số tuần tự
  sự đếm

  Cơ - Điện tử

  Sự đánh số, danh mục

  Xây dựng

  sự đánh số, danh mục

  Kinh tế

  sự đánh số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X