• /ai´denti¸faiə/

  Thông dụng

  Xem identify

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ký hiệu nhân dạng
  address space identifier (ASID)
  ký hiệu nhận dạng vùng địa chỉ
  ASID (addressspace identifier)
  ký hiệu nhận dạng vùng địa chỉ
  block identifier
  ký hiệu nhận dạng khối
  CHPLD (channelpath identifier)
  ký hiệu nhận dạng đường dẫn kênh
  CID (calleridentifier)
  ký hiệu nhận dạng người gọi
  CID (communicationidentifier)
  ký hiệu nhận dạng truyền thông
  CID (connectionidentifier)
  ký hiệu nhận dạng kết nối
  communication identifier (CID)
  ký hiệu nhận dạng truyền thông
  connection identifier (CID)
  ký hiệu nhận dạng kết nối
  CSID (characterset identifier)
  ký hiệu nhận dạng tập ký tự
  ELD (eventidentifier)
  ký hiệu nhận dạng sự kiện
  Error ID (erroridentifier)
  ký hiệu nhận dạng lỗi
  error identifier (errorID)
  ký hiệu nhận dạng lỗi
  event identifier (EID)
  ký hiệu nhận dạng biến cố
  event identifier (EID)
  ký hiệu nhận dạng sự kiện
  file identifier
  ký hiệu nhận dạng tệp
  GID (groupidentifier)
  ký hiệu nhận dạng nhóm
  group identifier (GID)
  ký hiệu nhận dạng nhóm
  logical channel identifier
  ký hiệu nhận dạng kênh logic
  logical page identifier (LPID)
  ký hiệu nhận dạng trang logic
  LPID (logicalpage identifier)
  ký hiệu nhận dạng trang logic
  MID (machineidentifier)
  ký hiệu nhận dạng máy
  TGID (transmissiongroup identifier)
  ký hiệu nhận dạng nhóm truyền
  TID (taskidentifier)
  ký hiệu nhận dạng tác vụ
  type identifier
  ký hiệu nhận dạng kiểu
  UID (useridentifier)
  ký hiệu nhận dạng người dùng
  universal resource identifier (URI)
  ký hiệu nhân dạng nguồn đa năng
  URI (universalresource identifier)
  ký hiệu nhận dạng nguồn đa năng
  user identifier (UID)
  ký hiệu nhận dạng người dùng
  virtual route identifier (VRID)
  ký hiệu nhận dạng đường truyền ảo
  danh tính
  thẻ bài
  thiết bị nhận dạng
  array identifier
  thiết bị nhận dạng khối
  label identifier
  thiết bị nhận dạng nhãn
  từ định danh

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một từ mô tả dùng để xác định tính duy nhất của thông tin chứa trong bản ghi dữ liệu.

  connection identifier
  từ định danh kết nối
  label identifier
  từ định danh nhãn
  parameter group identifier (PGI)
  từ định danh nhóm tham số
  parameter identifier (PI)
  từ định danh tham số
  structure identifier
  từ định danh cấu trúc

  Điện tử & viễn thông

  bộ định danh
  network identifier
  bộ định danh mạng
  resource identifier
  bộ định danh nguồn

  Kỹ thuật chung

  danh hiệu
  function identifier
  danh hiệu hàm
  identifier word
  từ danh hiệu
  nhận diện viên
  nhãn hiệu
  từ nhận dạng
  Associated Calling Device Identifier (ACDI)
  phần tử nhận dạng thiết bị gọi đi kèm
  Authority and Format Identifier (AFI)
  phần tử nhận dạng thẩm quyền và khuôn dạng
  Command Identifier (CI)
  phần tử nhận dạng lệnh
  Command Identifier (CID)
  phần tử nhận dạng lệnh
  Connection Endpoint Identifier (CEI)
  phân tử nhận dạng điểm cuối kết nối
  Connection Endpoint Identifier (CEPI)
  phân tử nhận dạng điểm cuối kết nối
  Data Link Connection Identifier (DLCI)
  phần tử nhận dạng kết nối tuyến số liệu
  Destination Signal Identifier (DSID)
  phần tử nhận dạng tín hiệu đích
  Format Identifier (FI)
  phần tử nhận dạng khuôn
  Global Call Identifier (GCID)
  phần tử nhận dạng cuộc gọi toàn cầu
  Globally Unique Identifier (GUID)
  phần tử nhận dạng thống nhất toàn cầu
  Group Identifier (GI)
  phần tử nhận dạng nhóm
  Higher Level Protocol Identifier (HLPI)
  phần tử nhận dạng giao thức mức cao hơn
  Host Identifier (HOSTID)
  phần tử nhận dạng máy chủ
  Initial Domain Identifier (IDI)
  phần tử nhận dạng miền ban đầu
  Initial Protocol Identifier (IPI)
  phần tử nhận dạng giao thức ban đầu
  Interworking Service Request Identifier
  phần tử nhận dạng yêu cầu dịch vụ phối hợp
  LAN Emulation Client Identifier (LECID)
  Phần tử nhận dạng khách hàng mô phỏng LAN
  LL Identifier (LLID)
  Phần tử nhận dạng LL
  Logical Link Identifier (LLI)
  phần tử nhận dạng kết nối logic
  machine identifier (MID)
  ký tự nhận dạng máy
  Major Industry Identifier (MH)
  phần tử nhận dạng công nghiệp chính
  Packet Identifier (PID)
  phần tử nhận dạng gói
  Parameter Group Identifier (PFI)
  phần tử nhận dạng nhóm tham số
  Parameter Identifier (PI)
  phần tử nhận dạng tham số
  Presentation Connection Endpoint Identifier (PCEI)
  Phần tử nhận dạng PCE
  Presentation Context Identifier (PCI)
  phần tử nhận dạng ngữ cảnh trình diễn
  Redirected Device Identifier (RDI)
  phần tử nhận dạng thiết bị đổi hướng
  Response Identifier (RI)
  phần tử nhận dạng hồi đáp
  Security identifier (SID)
  phần tử nhận dạng an toàn
  Service Access Point Identifier (SAPI)
  phần tử nhận dạng điểm truy nhập dịch vụ
  SPDU Identifier (SI)
  Phần tử nhận dạng SPDU
  User ID/User Identifier (UID)
  Nhận dạng/Phần tử nhận dạng người sử dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X