• (đổi hướng từ Offline)
  /´ɔf¸lain/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoạt động ngoại tuyến, hoạt động độc lập (máy tính)
  an off-line process
  một quá trình xử lý ngoại vi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngoại tuyến

  Giải thích VN: Không ghép nối trực tiếp với một máy tính; ví dụ, một thiết bị không được nối với máy PC của bạn là một thiết bị ngoại tuyến, hoặc đã được chuyển sang chế độ ngoại tuyến. Trong truyền thông dữ liệu, ngoại tuyến có nghĩa là không được nối ghép với các máy tính khác; ví dụ một trạm công tác đã bị cắt rời khỏi mạng cục bộ, tạm thời hãy vĩnh viễn thì được gọi là ngoại tuyến.

  off-line diagnostic program
  chương trình chuẩn đoán ngoại tuyến
  off-line edit
  soạn thảo ngoại tuyến
  off-line meeting
  họp ngoại tuyến
  off-line operation
  thao tác ngoại tuyến
  off-line processing
  sự xử lý ngoại tuyến
  off-line storage
  bộ lưu trữ ngoại tuyến
  off-line storage
  bộ nhớ ngoại tuyến
  off-line system
  hệ thống ngoại tuyến
  off-line world
  thế giới ngoại tuyến

  Xây dựng

  dựng nháp
  dựng phim ngoài tuyến

  Kỹ thuật chung

  hoạt động ngoại tuyến

  Giải thích EN: 1. of or relating to a work process that takes place off the main assembly line.of or relating to a work process that takes place off the main assembly line. 2. of or relating to an electronic communication device that does not function in "real time" operation.of or relating to an electronic communication device that does not function in "real time" operation. . Giải thích VN: 1. Thuộc về hoặc liên quan tới quá trình làm việc tách rời khỏi nhóm chính. 2. thuộc về hoặc có liên quan tới thiết bị liên lạc điện tử không hoạt động trong khoảng "thời gian thực".

  khoan trệch hướng

  Giải thích EN: Of or relating to a borehole or other linear excavation that has deviated from the intended path. Also, off line, offline. Giải thích VN: Liên quan tới một lỗ khoan hay các khai quật mà bị trệch hướng khỏi hướng có ý định .

  không phụ thuộc
  gián tiếp
  Chip Off line Pre-Authorized Card (SmartCard) (COPAC)
  thẻ vi mạch gián tiếp được nhận thực trước (thẻ thông minh)
  off-line support
  nguồn cung cấp gián tiếp

  Kinh tế

  hoạt động ngoài
  ngoại tuyến
  thoát tuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X