• /prə´greʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiến tới; sự tiến bộ; sự tiến triển, sự phát triển
  Sự tiến hành; sự xúc tiến
  Chuỗi, loạt
  a long progression of sunny days
  một chuỗi dài những ngày nắng
  (toán học) cấp số
  arithmetic progression
  cấp số cộng
  geometric progression
  cấp số nhân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cấp số
  arithmetic progression
  cấp số cộng
  finite progression
  cấp số hữu hạn
  geometric(al) progression
  cấp số nhân
  harmonic progression
  cấp số điều hoà

  Cơ khí & công trình

  sự tiến hành

  Y học

  sự tiến, sự đi

  Kỹ thuật chung

  sự tiến triển
  tiến triển

  Kinh tế

  cấp số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X