• /ha:´mɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hài hoà, du dương
  (toán học) điều hoà
  harmonic function
  hàm điều hoà
  (âm nhạc) hoà âm
  harmonic interval
  quãng hoà âm

  Danh từ

  (vật lý) hoạ ba; hoạ âm
  fundamental harmonic
  hoạ ba cơ bản
  first harmonic
  hoạ ba thứ nhất
  second harmonic
  hoạ ba thứ hai
  odd harmonic
  hoạ ba lẻ
  even harmonic
  hoạ ba chẵn
  (toán học) hàm điều hoà
  spherical harmonic
  hàm điều hoà cầu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điều hoà // hàm điều hoà
  harmonic of frequency of oscillation
  hàm điều hoà tần số dao động
  cylindrical harmonic
  hàm điều hoà trụ
  ellipsoidal harmonic
  hàm điều hoà elipxoit, hàm Lamê
  soilid harmonic
  giá trị. hàm điều hoà cầu
  spheroidal harmonic
  hàm điều hoà phỏng cầu
  surface harmonic
  hàm cầu
  surface zonal harmonic
  hàm cầu đới
  tessera harmonic
  hàm cầu texơrra
  toroidal harmonic
  hàm điều hoà xuyến
  zonal harmonic
  giá trị. hàm cầu đới

  Cơ - Điện tử

  Sóng hài, hàm hài hòa, (v) điều hòa, hài

  Xây dựng

  hòa âm

  Điện lạnh

  họa âm
  họa ba

  Kỹ thuật chung

  điều hòa
  amplitude of simple harmonic motion
  biên độ chuyển động điều hòa đơn giản
  anti-harmonic
  phản điều hòa
  bi-harmonic function
  hàm song điều hòa
  conjugate harmonic functions
  hàm điều hòa liên hợp
  cylindrical harmonic
  hàm điều hòa trụ
  ellipsoidal harmonic
  hàm điều hòa elipxoidan
  first harmonic oscillation
  dao động điều hòa thứ nhất
  forced harmonic vibration
  dao động điều hòa cưỡng bức
  fourth harmonic point
  điểm điều hòa thứ tư
  harmonic analyser
  máy phân tích điều hòa
  harmonic analysis
  giải tích điều hòa
  harmonic analysis
  phân tích điều hòa
  harmonic analysis
  sự phân tích điều hòa
  harmonic analyzer
  máy phân tích điều hòa
  harmonic antenna
  ăng ten điều hòa
  harmonic average
  trung bình điều hòa
  harmonic center
  tâm điều hòa
  harmonic completion
  sự hòan thành điều hòa
  harmonic complex
  mớ điều hòa
  harmonic component
  thành phần điều hòa
  harmonic configuration
  cấu hình điều hòa
  harmonic conjugate
  liên hợp điều hòa
  harmonic cubic
  đường điều hòa bậc ba
  harmonic curve
  đường điều hòa
  harmonic differential
  vi phân điều hòa
  harmonic dimension
  số chiều điều hòa
  harmonic distortion
  méo điều hòa
  harmonic division
  phân chia điều hòa
  harmonic echo
  tiếng vang điều hòa
  harmonic element
  phần tử điều hòa
  harmonic factor
  hệ số điều hòa
  harmonic fields
  trường điều hòa
  harmonic frequency
  tần số điều hòa
  harmonic function
  hàm điều hòa
  harmonic function of time
  hàm điều hòa theo thời gian
  harmonic group
  nhóm điều hòa
  harmonic input
  tín hiệu vào điều hòa
  harmonic law
  định luật điều hòa
  harmonic line
  đường điều hòa
  harmonic load
  lực điều hòa
  harmonic mean
  trung bình điều hòa
  harmonic measure
  độ đo điều hòa
  harmonic motion
  dao động điều hòa
  harmonic multiples
  bội số (điều) hòa
  harmonic of frequency of oscillation
  hàm điều hòa của tần số dao động
  harmonic oscillation
  dao động điều hòa
  harmonic oscillation
  máy dao động điều hòa
  harmonic oscillation
  sự dao động điều hòa
  harmonic oscillator
  bộ dao động điều hòa
  harmonic oscillator
  dao động tử điều hòa
  harmonic progression
  cấp số điều hòa
  harmonic ratio
  tỉ số điều hòa
  harmonic ratio
  tỷ số điều hòa
  harmonic representation
  biểu diễn điều hòa
  harmonic response
  đáp ứng điều hòa
  harmonic separation
  sự tách điều hòa
  harmonic separation
  tách điều hòa
  harmonic series
  chuỗi điều hòa
  harmonic signal
  tín hiệu điều hòa
  harmonic state
  chế độ điều hòa
  harmonic vibration
  dao động điều hòa
  harmonic vibration
  sự dao động điều hòa
  harmonic vibrations
  dao động điều hòa
  harmonic wave
  sóng điều hòa
  harmonic waves
  sóng điều hòa
  Kepler's harmonic law
  định luật điều hòa Kepler
  method of harmonic balance
  phương pháp cân bằng điều hòa
  p-harmonic function
  hàm P-điều hòa
  plane harmonic motion
  chuyển động điều hòa phẳng
  rotational harmonic motion
  chuyển động quay điều hòa
  simple harmonic
  chuyển động điều hòa
  simple harmonic current
  dòng điện điều hòa đơn
  simple harmonic electromotive force
  sức điện động điều hòa đơn
  simple harmonic motion
  dao động điều hòa
  simple harmonic motion
  dao động điều hòa đơn
  simple harmonic motion
  sự chuyển động điều hòa đơn
  simply harmonic space
  không gian điều hòa đơn
  solid harmonic
  hàm điều hòa cầu
  spherical harmonic
  hàm điều hòa cầu
  toroidal harmonic
  hàm điều hòa tuyến
  triple-n harmonic
  sóng điều hòa bội ba
  hàm điều hòa
  conjugate harmonic functions
  hàm điều hòa liên hợp
  cylindrical harmonic
  hàm điều hòa trụ
  ellipsoidal harmonic
  hàm điều hòa elipxoidan
  harmonic function of time
  hàm điều hòa theo thời gian
  harmonic of frequency of oscillation
  hàm điều hòa của tần số dao động
  solid harmonic
  hàm điều hòa cầu
  spherical harmonic
  hàm điều hòa cầu
  toroidal harmonic
  hàm điều hòa tuyến
  sóng điều hòa
  bi-harmonic function
  hàm song điều hòa
  triple-n harmonic
  sóng điều hòa bội ba
  sóng hài
  even harmonic
  sóng hài chẵn
  first harmonic
  sóng hài bậc nhất
  harmonic analyser
  bộ phân tích sóng hài
  harmonic analysis
  phân tích sóng hài
  harmonic analyzer
  bộ phân tích sóng hài
  harmonic attenuation
  độ suy giảm sóng hài
  harmonic bands
  dải sóng hài
  harmonic content
  hàm lượng sóng hài
  harmonic detector
  máy tách sóng hài
  harmonic distortion
  độ méo sóng hài
  harmonic distortion
  méo sóng hài
  harmonic distortion
  sự biến dạng sóng hài
  harmonic distortion
  sự méo sóng hài
  harmonic frequency
  tần số sóng hài
  harmonic generation
  sự tạo sóng hài
  harmonic generator
  máy phát sóng hài
  harmonic generator
  máy tạo sóng hài
  harmonic generator varactor
  varacto tạo sóng hài
  harmonic loss
  tổn hao do sóng hài
  harmonic mixer
  bộ trộn sóng hài
  harmonic order
  bậc sóng hài
  harmonic rejection
  sự loại bỏ sóng hài
  harmonic wave
  sóng hài hòa
  high-order harmonic
  sóng hài bậc cao
  IF harmonic
  sóng hài IF
  low-order harmonic
  sóng hài bậc thấp
  relative harmonic content
  hàm lượng của sóng hài
  second harmonic
  sóng hài bậc hai
  second harmonic injection
  sự phun sóng hài bậc hai
  tesseral harmonic
  sóng hài thứ ba
  third harmonic
  sóng hài bậc ba
  third harmonic distortion
  sự méo sóng hài bậc ba
  triple-n harmonic
  sóng hài bội ba

  Kinh tế

  hài hòa
  hòa hợp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X