• /´prɔksi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự uỷ nhiệm, sự uỷ quyền; giấy uỷ nhiệm, giấy ủy quyền
  by proxy
  do uỷ nhiệm
  Người đại diện, người thay mặt, người được uỷ nhiệm (làm thay việc gì)
  to be (stand) proxy for somebody
  đại diện cho ai
  ( định ngữ) do uỷ nhiệm, do uỷ quyền

  Kỹ thuật chung

  ủy nhiệm
  proxy server
  máy chủ ủy nhiệm

  Kinh tế

  đại biểu
  đại biểu (cổ đông)
  giấy ủy nhiệm
  general proxy
  giấy ủy nhiệm chung
  special proxy
  giấy ủy nhiệm riêng
  giấy ủy quyền
  corporate proxy
  giấy ủy quyền của công ty
  người đại lý
  in person or by proxy
  người đại lý tự mình hoặc do chỉ định
  người được ủy nhiệm
  người được ủy quyền
  người thay mặt
  người thụ ủy
  sự ủy nhiệm
  thư ủy quyền

  Nguồn khác

  • proxy : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X