• /'kɔ:pərit/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) đoàn thể; hợp thành đoàn thể
  corporate body
  tổ chức đoàn thể
  corporate responsibility
  trách nhiệm của từng người trong đoàn thể
  corporate town
  thành phố có quyền tự trị

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công ty
  body corporate
  công ty pháp nhân
  corporate action
  quyết sách của cổ đông công ty
  corporate affiliate
  công ty hội viên
  corporate affiliate
  công ty thân thuộc
  corporate appraisal
  sự đánh giá công ty
  corporate banking
  nghiệp vụ ngân hàng phục vụ cho các công ty
  corporate bond
  trái phiếu công ty
  corporate bond and debenture
  trái phiếu công ty
  corporate business results
  thành tích doanh nghiệp công ty
  corporate bylaws
  điều lệ công ty
  corporate bylaws
  quy chế tổ chức công ty
  corporate campaign
  quảng cáo hình tượng công ty
  corporate capital
  vốn công ty
  corporate capitalism
  chủ nghĩa tư bản công ty
  corporate cash
  tiền mặt của công ty
  corporate charter
  giấy chứng nhận công ty
  corporate client
  khách hàng công ty
  corporate debts
  nợ công ty
  corporate deficit
  thâm hụt của công ty
  corporate earnings
  tiền lãi của các công ty
  corporate equity
  quyền sở hữu tài sản của công ty
  corporate equity
  vốn cổ phần công ty
  corporate executive
  người lãnh đạo công ty
  corporate finance
  tài trợ (cho) công ty
  corporate Financing Committee
  ủy ban tài chính công ty
  corporate fund
  quỹ công ty
  corporate identity
  sự nhận biết công ty
  corporate image
  hình tượng (nhãn hiệu) của công ty
  corporate income
  thu nhập của công ty
  corporate income fund
  quỹ thu nhập công ty
  corporate insider
  người tay trong công ty
  corporate juridical person
  pháp nhân công ty
  corporate logo
  biểu tượng (lô-gô) công ty
  corporate marketing system
  hệ thống tiếp thị của công ty
  corporate name
  tên công ty
  corporate obligation
  nợ công ty
  corporate planning
  quy hoạch công ty
  corporate property
  tài sản công ty
  corporate proxy
  giấy ủy quyền của công ty
  corporate purchasing
  việc mua của công ty
  corporate raider
  người vây hãm công ty
  corporate rate
  suất giá công ty
  corporate relations
  các quan hệ của công ty
  corporate resolution
  nghị quyết công ty
  corporate resolution
  nghị quyết của công ty
  corporate risk
  rủi ro công ty
  corporate risk
  rủi ro của công ty
  corporate saving
  tiền tiết kiệm của công ty
  corporate savings
  tiền tiết kiệm của công ty
  corporate seal
  dấu công ty
  corporate seat
  trụ sở công ty
  corporate shipowner
  công ty tàu
  corporate spying
  hoạt động gián điệp của công ty
  corporate state
  nhà nước công ty
  corporate surplus
  số dư lời của công ty
  corporate travel manager
  quản trị viên du hành của công ty
  corporate vertical marketing system
  hệ thống tiếp thị hàng dọc của công ty
  corporate-level strategy
  chiến lược cấp công ty
  intra-corporate price
  giá nội bộ công ty
  undertaking of corporate bonds
  sự nhận mua trái phiếu công ty
  công ty pháp nhân
  thuộc về hội, tập thể
  tổ chức pháp nhân
  doanh nghiệp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X