• (đổi hướng từ Recommended)
  /rekə'mend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giới thiệu, tiến cử (người, vật...)
  can you recommend me a good English dictionary?
  anh có thể giới thiệu cho tôi cuốn tự điển Anh ngữ tốt không?
  to recommend a car
  giới thiệu một chiếc xe hơi
  Làm cho người ta mến, làm cho có cảm tưởng tốt về (ai, cái gì)
  her gentleness recommends her
  tính hiền lành của chị làm người ta mến (có cảm tưởng tốt về) chị
  a plan with nothing to recommend it
  một kế hoạch không có tí nào sức hấp dẫn
  Khuyên bảo, dặn; đề nghị
  I recommend you to do what he says
  tôi khuyên anh nên làm những điều anh ấy nói
  Gửi gắm, phó thác
  to recommend something to someone's care
  gửi gắm vật gì cho ai trông nom hộ
  Khuyến nghị

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X