• /'slʌri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hồ xi măng
  Bùn than
  Vữa chịu lửa (để vá lò cao)
  Chất sền sệt; chất pha trộn loãng (nhất là xi-măng, đất sét..)
  (nghĩa chung) Kết hợp chất loãng và chất rắn (suspension of solids in liquids)
  Chất thải sinh học của súc vật hòa với chất lỏng (chuyên ngành - xử lý chất thải sinh học)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hồ xi-măng

  Giải thích EN: 1. a thin paste produced by mixing an insoluble substance, such as cement or clay, with enough water or other liquid to allow the mixture to flow viscously.a thin paste produced by mixing an insoluble substance, such as cement or clay, with enough water or other liquid to allow the mixture to flow viscously. 2. to prepare such a paste.to prepare such a paste. Giải thích VN: 1.Một loại chất dính mỏng được tạo ra bằng cách trỗn lẫn một hợp chất không hòa tan, (như là xi-măng hay đất sét), có đủ nước hay chất lỏng khác để làm cho chất lỏng có thể chảy sền sệt.

  chất nổi lềnh bềnh

  Xây dựng

  hồ xi măng
  thể huyền phù
  thể vẩn

  Kỹ thuật chung

  bột đá
  bột nhào
  slurry process
  phương pháp bột nhão
  bùn quặng
  slurry end of kiln
  máy tiếp bùn quặng
  slurry pump
  máy bơm bùn (quặng)
  slurry sump
  bể lắng bùn (quặng)
  bùn quánh
  bùn sệt
  bùn xỉ
  bùn
  bùn cặn
  bùn chưa lắng
  bùn khoan
  slurry discharge pipe
  ống nạp bùn khoan
  slurry flow
  chất làm loãng (vữa bùn, khoan ...)
  bùn lỏng
  hồ
  cặn
  huyền phù đặc
  phân chuồng lỏng
  sét béo
  vữa
  vữa xi măng
  cement slurry
  vữa xi măng nhão
  slurry seal
  sự trám vữa xi măng
  vữa ximăng
  water requirement of slurry
  lượng (dùng) nước của vữa ximăng

  Kinh tế

  bùn cặn
  huyền phù
  carbon slurry
  huyền phù cacbon
  spent carbon slurry
  huyền phù cacbon thải
  starch slurry
  huyền phù tinh bột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X