• /¸ænə´litikl/

  Thông dụng

  Cách viết khác analytic

  Như analytic

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) phân tích, giải tích

  Kỹ thuật chung

  giải tích
  analytical function
  hàm giải tích
  analytical function generator
  bộ sinh hàm giải tích
  analytical mechanics
  cơ học giải tích
  analytical method
  phương pháp giải tích
  Analytical Processing Benchmark (usuallyas APB-1) (APB)
  Chuẩn xử lý giải tích (thường gọi là APB-1)
  analytical statics
  tĩnh học giải tích
  phân tích
  analytical chemistry
  hóa học phân tích
  analytical classification system
  hệ thống phân loại phân tích
  analytical engine
  máy phân tích
  analytical graphic
  đồ họa phân tích
  analytical graphics
  đồ họa phân tích
  analytical graphics program
  chương trình đồ họa phân tích
  analytical graphics software
  phần mềm đồ họa phân tích
  analytical method
  phương pháp phân tích
  analytical method of experimental research
  phương pháp phân tích nghiên cứu thực nghiệm
  analytical method of joints
  phương pháp phân tích mối nối
  analytical method of restoration
  phương pháp phục chế bằng phân tích
  analytical scale
  thiết bị cân phân tích
  analytical study (on)
  nghiên cứu phân tích (về)
  analytical ultracentrifuge
  máy siêu ly tâm phân tích
  OLAP (on-line analytical processing)
  sự xử lý phân tích trực tuyến
  on-line analytical processing (OBAP)
  sự xử lý phân tích trực tuyến

  Địa chất

  (thuộc) phân tích, dùng phép phân tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X