• (đổi hướng từ Traditions)
  /trə´diʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự truyền miệng (truyện cổ tích, phong tục tập quán... từ đời nọ qua đời kia)
  Truyền thuyết
  based only on tradition(s)
  chỉ dựa vào truyền thuyết
  Truyền thống
  the tradition of heroism
  truyền thống anh hùng
  Tín ngưỡng truyền thống, phong tục truyền thống

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  truyền thống
  classical tradition
  truyền thống cổ điển
  national tradition
  truyền thống dân tộc

  Kinh tế

  sự chuyển nhượng (quyền sở hữu)
  truyền thống
  truyền thống, (sự) chuyển nhượng (quyền sở hữu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X