• /´hæbit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thói quen, tập quán
  to be in the habit of...
  có thói quen...
  to fall into a habit
  nhiễm một thói quen
  to break someone oneself off a habit
  làm cho ai/ mình bỏ được thói quen
  a creature of habit
  người có khuynh hướng để cho thói quen chi phối bản thân mình
  to kick a habit
  vứt bỏ thói nghiện ngập
  to make a habit of doing sth
  có thói quen làm điều gì
  Thể chất, tạng người; vóc người
  a man of corpulent habit
  người vóc đẫy đà
  Tính khí, tính tình
  a habit of mind
  tính tình, tính khí
  (sinh vật học) cách mọc; cách phát triển
  Bộ quần áo đi ngựa (của đàn bà) ( (cũng) riding habit)
  (từ cổ,nghĩa cổ) áo (chủ yếu là của thầy tu)

  Ngoại động từ

  Mặc quần áo cho
  (từ cổ,nghĩa cổ) ở, cư trú tại (một nơi nào)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thói quen

  Kỹ thuật chung

  dạng
  crystal habit
  dạng (quen) tinh thể
  habit plane
  mặt (phẳng) dạng quen
  lề thói

  Kinh tế

  cách phát triển
  tập quán
  habit survey
  điều tra tập quán (tiêu dùng)
  habit survey
  điều tra tập quán tiêu dùng
  habit- creating demand function
  hàm cầu tạo tập quán (tiêu dùng)
  habit- creating demand function
  hàm cầu tập quán (tiêu dùng)
  habit-creating demand function
  hàm cầu tạo do tập quán (tiêu dùng)
  spawning habit
  tập quán đẻ trứng (cá)
  tập tính
  schooling habit
  tập tính tạo bầy (động vật)
  thói quen (mua)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X