• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  Syndicate
  exclusive sales
  monopoly sales
  underwriting
  bao tiêu dự khuyết
  stand-by underwriting
  bao tiêu lại
  sub-underwriting
  bao tiêu liên đới
  eastern underwriting
  bao tiêu phát hành theo cạnh tranh (đấu thầu)
  competitive sale underwriting
  bao tiêu phát hành theo thương lượng
  negotiated sale underwriting
  Bao tiêu riêng Tây
  Western underwriting
  bao tiêu theo kiểu miền Tây
  Western underwriting
  bao tiêu theo kiểu miền đông
  eastern underwriting
  bao tiêu theo đấu giá
  competitive bid underwriting
  hoa hồng bao tiêu chứng khoán
  underwriting commission
  hoa hồng bao tiêu chứng khoán
  underwriting fee
  hoa hồng bao tiêu chứng khoán (đối với công ty tín dụng)
  underwriting fee
  hợp đồng bao tiêu chứng khoán
  underwriting contract
  nhà quản bao tiêu
  underwriting manager
  nhóm bao tiêu
  underwriting group
  rủi ro bao tiêu
  underwriting risk
  sự bao tiêu theo thương lượng
  negotiated underwriting
  sự bao tiêu toàn bộ cổ phiếu
  stand-by underwriting
  sự bao tiêu trái phiếu
  bond underwriting
  tập đoàn bao tiêu
  underwriting syndicate
  tập đoàn bao tiêu chứng khoán
  underwriting syndicate
  thỏa thuận bao tiêu
  underwriting agreement
  thỏa ước bao tiêu
  underwriting agreement
  tiền công bao tiêu
  underwriting compensation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X