• Thông dụng

  Danh từ
  Water dropwort
  Shaft, rod
  Stem, tube
  Neck (of a violin..)
  Vibrator (in a monocord instrument)

  Động từ

  Need, must, to want
  cần không ngừng tăng năng suất lao động
  labour efficiency must be constantly raised
  ai cũng cần sự giúp đỡ của tập thể
  everyone needs help from the community
  thực hiện khẩu hiệu Đâu cần thanh niên đâu khó thanh niên
  to translate into reality the slogan Youths are present wherever they are needed, wherever there are difficulties to cope with
  việc cần phải đi
  to have to go on some business
  mang theo những thứ cần dùng
  to bring along the things needed
  quyển sách cần cho mọi người
  a book necessary to everyone

  Tính từ

  Urgent, pressing
  thư cần phải chuyển ngay
  an urgent letter which must be forwarded at once
  Industrious, hard-working
  cần kiệm liêm chính
  industry, thrift, honesty, righteousness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X