• (Khác biệt giữa các bản)
  (Lao tới, xông tới)
  (Lao tới, xông tới)
  Dòng 48: Dòng 48:
  =====Lao tới, xông tới=====
  =====Lao tới, xông tới=====
  -
  ::[[the]] [[scoundrel]] [[dashed]] [[into]] [[the]] [[fisrt]]-[[aid]] [[ward]]
  +
  ::[[the]] [[scoundrel]] [[dashed]] [[into]] [[the]] [[first]]-[[aid]] [[ward]]
  ::tên lưu manh xông vào khu cấp cứu
  ::tên lưu manh xông vào khu cấp cứu

  02:01, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự va chạm, sự đụng mạnh
  Tiếng nước vỗ bờ, tiếng nước vỗ
  Sự lao tới, sự xông tới, sự nhảy bổ vào
  to make a dash at (against) the enemy
  lao tới kẻ thù
  to make a dash for something
  xống tới lấy cái gì
  Sự hăng hái, sự hăm hở; nghị lực, tính táo bạo, tính kiên quyết
  a man of skill and dash
  một người có kỹ năng và nghị lực
  Vết, nét (tô màu trên bức hoạ...)
  Chút ít, ít, chút xíu
  a dash of vinegar
  một tí giấm
  there is a romantic dash in it
  có một chút gì lãng mạn trong đó
  Vẻ phô trương, dáng chưng diện
  to cut a dash
  có vẻ bảnh bao; làm ra vẻ làm ra dáng, loè, khoe khoang, phô trương
  Nét viết nhanh
  Gạch ngang (đầu dòng...)
  (thể dục,thể thao) cuộc đua ngắn
  hundred-metre dash
  cuộc chạy đua 100 mét

  Nội động từ

  Lao tới, xông tới
  the scoundrel dashed into the first-aid ward
  tên lưu manh xông vào khu cấp cứu
  Va mạnh
  waves dashed against the cliffs
  sóng va mạnh vào vách đá

  Ngoại động từ

  Vất mạnh, ném mạnh
  in her anger, the wife dashed her spectacles to the ground
  trong cơn nóng giận, người vợ đã vất phăng mắt kính của mình xuống đất
  dash it!
  mẹ kiếp!
  to dash something off
  làm thật nhanh, làm vội
  the secretary dashed off the weekly report to his director
  người thư ký thảo vội bản báo cáo hàng tuần trình cho giám đốc

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự va mạnh

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  bảng khí cụ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  gạch nối

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hòa
  kẻ sọc
  khắc vạch
  vỗ bờ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bảng điều khiển
  dash panel
  hộp bảng điều khiển
  cán búa
  nét
  nét gạch
  dash line
  nét gạch gạch
  nhấn mạnh
  gạch ngang
  en dash
  dấu gạch ngang-
  pha
  trộn
  vạch
  dash line
  đường vạch vạch (-----)
  dash-and-dot line
  đường chấm vạch
  dash-and-dot line
  đường chấm vạch (_._._.)
  dot-and-dash
  chấm-vạch
  road marking dash line
  vạch dấu đứt đoạn
  vết
  vữa sỏi

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  gạch ngang (đầu dòng)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Crash, smash, shatter, break, shiver, fragment, split;destroy, ruin, spoil, frustrate, obliterate: The mirror wasdashed to smithereens when it fell. The ship didn't see ourraft, and our hopes of rescue were dashed. 2 hurl, toss, throw,fling, cast, pitch, Colloq chuck: We drank a toast, then dashedour glasses into the fireplace.
  Rush, run, dart, spring,bolt, bound, race, sprint; hasten, fly, hurry, speed: I'll haveto dash to catch my train.
  Dash off. scribble: I've justdashed off a note to mother.
  N.
  Dart, bolt, rush, run, spurt, spring, bound, sprint: Hemade a dash for the door but it was too late.
  Flourish, ‚lan,flair, liveliness, style, panache, spirit, brio, verve, zest,spice; ardour, fervour, vigour, energy: She is known for herbeauty as well as her dash and courage.
  Bit, pinch, soup‡on,hint, suggestion, touch, trace, tinge, taste, drop, piece,Colloq smidgen or smidgin, US tad: Add a dash of nutmeg at theend.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  Intr. rush hastily or forcefully (dashed up thestairs).
  Tr. strike or fling with great force, esp. so as toshatter (dashed it to the ground; the cup was dashed from myhand).
  Tr. frustrate, daunt, dispirit (dashed their hopes).4 tr. colloq. (esp. dash it or dash it all) = DAMN v.
  .
  N.
  A rush or onset; a sudden advance (made a dash forshelter).
  A horizontal stroke in writing or printing to marka pause or break in sense or to represent omitted letters orwords.
  Impetuous vigour or the capacity for this.
  Showyappearance or behaviour.
  US a sprinting-race.
  The longersignal of the two used in Morse code (cf. DOT(1) n.
  ).
  Aslight admixture, esp. of a liquid.
  = DASHBOARD.

  Tham khảo chung

  • dash : National Weather Service
  • dash : amsglossary
  • dash : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X