• /¸kɔnden´seiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoá đặc (chất nước); sự ngưng (hơi); sự tụ (ánh sáng)
  Khối đặc lại
  Sự cô đọng (lời, văn...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự ngưng, sự cô đọng
  condensation of singularities
  sự ngưng tụ các điểm kỳ dị

  Xây dựng

  đọng hơi
  phần ngưng
  tính thử dần

  Kỹ thuật chung

  ngưng tụ
  air-cooled condensation
  ngưng tụ giải nhiệt gió
  anti-condensation
  sơn chống ngưng tụ
  anti-condensation paint
  sơn chống ngưng tụ
  Bose-Einstein condensation
  ngưng tụ Bose-Einstein
  Bose-Einstein condensation
  ngưng tụ Einstein
  Bose-Einstein condensation
  sự ngưng tụ
  Bose-Einstein condensation
  sự ngưng tụ Bose-Einstein
  capillary condensation
  sự ngưng tụ mao dẫn
  cascade condensation
  ngưng tụ ghép tầng
  cascade condensation
  sự ngưng tụ (ghép) tầng
  center of condensation
  tâm ngưng (tụ)
  complete condensation
  ngưng tụ hoàn toàn
  concealed condensation
  ngưng tụ nhiệt ẩn
  condensation by contact
  sự ngưng tụ tiếp xúc
  condensation by mixing
  ngưng tụ hỗn hợp
  condensation by mixing
  sự ngưng tụ nhờ trộn
  condensation center
  điểm ngưng tụ
  condensation center
  tâm ngưng tụ
  condensation channel
  máng ngưng tụ
  condensation coefficient
  hệ số ngưng tụ
  condensation column
  tháp ngưng tụ
  condensation device
  thiết bị ngưng tụ
  condensation gutter
  máng ngưng tụ
  condensation heat
  nhiệt ngưng tụ
  condensation hygrometer
  ẩm kế ngưng tụ
  condensation line
  đường ngưng tụ
  condensation nucleus
  nhân ngưng tụ
  condensation nucleus counter
  bộ đếm nhân ngưng tụ
  condensation point
  điểm ngưng tụ
  condensation polymer
  polime ngưng tụ
  condensation polymer
  pôlyme ngưng tụ
  condensation polymerization
  sự polime hóa ngưng tụ
  condensation polymerization
  sự polyme hóa ngưng tụ
  condensation polymerization
  sự trùng hợp ngưng tụ
  condensation process
  quá trình ngưng tụ
  condensation pump
  bơm ngưng tụ
  condensation reaction
  phản ứng ngưng tụ
  condensation resin
  nhựa ngưng tụ
  condensation screen
  màn ngưng tụ
  condensation tank
  bể ngưng tụ
  condensation tank
  bình ngưng tụ
  condensation tank
  thùng ngưng tụ
  condensation temperature
  nhiệt độ ngưng tụ
  condensation trail
  vết ngưng tụ
  condensation trap
  bẫy ngưng tụ
  condensation tube
  ống ngưng tụ
  condensation type resin
  nhựa ngưng tụ
  condensation water
  nước ngưng (tụ)
  condensation water
  nước ngưng tụ
  condensation-film coating
  lớp phủ ngưng tụ
  contact condensation
  sự ngưng tụ tiếp xúc
  corrosion by condensation of moisture
  sự ăn mòn do nước ngưng tụ
  counterflow condensation
  sự ngưng tụ dòng ngược
  degree of condensation
  độ ngưng tụ
  Einstein condensation
  ngưng tụ Bose-Einstein
  Einstein condensation
  ngưng tụ Einstein
  einstein condensation
  sự ngưng tụ
  film condensation
  sự ngưng tụ màng mỏng
  fractional condensation
  ngưng tụ tinh cất
  fractional condensation
  sự ngưng tụ tinh cất
  gradual condensation
  ngưng tụ theo từng bậc
  gradual condensation
  ngưng tụ từ từ
  heat of condensation
  nhiệt ngưng tụ
  initial condensation
  ngưng tụ ban đầu
  initial condensation
  ngưng tụ giai đoạn đầu
  initial condensation
  sự ngưng tụ sơ bộ
  mixed condensation
  sự ngưng tụ hỗn hợp
  partial condensation
  ngưng tụ hồi lưu
  partial condensation
  ngưng tụ không hoàn toàn
  partial condensation
  ngưng tụ một phần
  partial condensation
  sự ngưng tụ hồi lưu
  partial condensation
  sự ngưng tụ một phần
  pipe work condensation
  thiết bị ngưng tụ trong ống
  refrigerant vapour condensation
  ngưng tụ hơi môi chất lạnh
  repeated condensation
  ngưng tụ lặp lại
  repeated condensation
  sự tái ngưng tụ
  repeated condensation
  tái ngưng tụ
  steam condensation
  ngưng tụ hơi
  vapour condensation
  ngưng tụ hơi
  vapour condensation
  sự ngưng tụ hơi
  vapour refrigerant condensation
  ngưng tụ hơi môi chất lạnh
  visible condensation
  ngưng tụ được nhìn thấy
  water of condensation
  nước ngưng tụ
  water-cooled condensation
  ngưng tụ giải nhiệt nước
  water-cooled condensation
  sự ngưng tụ giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  zinc condensation
  sự ngưng tụ kẽm
  ngưng tụ Bose-Einstein
  Bose-Einstein condensation
  sự ngưng tụ Bose-Einstein
  ngưng tụ Einstein
  độ đặc
  nước ngưng
  condensation collecting tank
  bộ thu nước ngưng
  condensation collecting tank
  thùng chứa nước ngưng
  condensation water
  nước ngưng (tụ)
  condensation water
  nước ngưng tụ
  condensation water pump
  máy bơm nước ngưng
  corrosion by condensation of moisture
  sự ăn mòn do nước ngưng tụ
  water of condensation
  nước ngưng tụ
  sự đầm chặt
  sự hóa lỏng
  sự ngưng
  atmospheric condensation
  sự ngưng ở atmosphe
  Bose-Einstein condensation
  sự ngưng tụ
  Bose-Einstein condensation
  sự ngưng tụ Bose-Einstein
  capillary condensation
  sự ngưng tụ mao dẫn
  cascade condensation
  sự ngưng tụ (ghép) tầng
  condensation by contact
  sự ngưng tụ tiếp xúc
  condensation by mixing
  sự ngưng hỗn hợp
  condensation by mixing
  sự ngưng tụ nhờ trộn
  contact condensation
  sự ngưng tụ tiếp xúc
  counterflow condensation
  sự ngưng tụ dòng ngược
  dropwise condensation
  sự ngưng giọt
  einstein condensation
  sự ngưng tụ
  film condensation
  sự ngưng màng
  film condensation
  sự ngưng tụ màng mỏng
  forced convection condensation
  sự ngưng đối lưu cưỡng bức
  fractional condensation
  sự ngưng một phần
  fractional condensation
  sự ngưng tụ tinh cất
  initial condensation
  sự ngưng tụ sơ bộ
  mixed condensation
  sự ngưng tụ hỗn hợp
  moisture condensation
  sự ngưng ẩm
  partial condensation
  sự ngưng tụ hồi lưu
  partial condensation
  sự ngưng tụ một phần
  vapour condensation
  sự ngưng tụ hơi
  water-cooled condensation
  sự ngưng tụ giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  zinc condensation
  sự ngưng tụ kẽm
  sự ngưng kết
  sự ngưng tụ
  Bose-Einstein condensation
  sự ngưng tụ Bose-Einstein
  capillary condensation
  sự ngưng tụ mao dẫn
  cascade condensation
  sự ngưng tụ (ghép) tầng
  condensation by contact
  sự ngưng tụ tiếp xúc
  condensation by mixing
  sự ngưng tụ nhờ trộn
  contact condensation
  sự ngưng tụ tiếp xúc
  counterflow condensation
  sự ngưng tụ dòng ngược
  film condensation
  sự ngưng tụ màng mỏng
  fractional condensation
  sự ngưng tụ tinh cất
  initial condensation
  sự ngưng tụ sơ bộ
  mixed condensation
  sự ngưng tụ hỗn hợp
  partial condensation
  sự ngưng tụ hồi lưu
  partial condensation
  sự ngưng tụ một phần
  vapour condensation
  sự ngưng tụ hơi
  water-cooled condensation
  sự ngưng tụ giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  zinc condensation
  sự ngưng tụ kẽm

  Kinh tế

  sự đông đặc
  sự kết tụ
  sự ngưng tụ
  fractional condensation
  sự ngưng tụ phân đoạn
  partial condensation
  sự ngưng tụ bộ phận

  Địa chất

  sự cô đặc, sự ngưng kết

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X