• /¸eivi´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng không; thuật hàng không
  civil aviation
  hàng không dân dụng
  aviation industry
  kỹ nghệ hàng không

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khoa học hàng không

  Giải thích EN: 1. the art, science, technology, and process of operating heavier-than-air aircraft.the art, science, technology, and process of operating heavier-than-air aircraft.2. a corporation or other organization engaged in the development and manufacture of aircraft.a corporation or other organization engaged in the development and manufacture of aircraft.3. a term for military aircraft.a term for military aircraft.

  Giải thích VN: 1. Nghệ thuật, khoa học, công nghệ vận hành các loại phương tiện bay nặng hơn không khí. 2. Một công ty hay tổ chức liên quan đến việc phát triển, sản xuất máy bay. 3. Thuật ngữ chỉ máy bay quân sự.

  ngành hàng không
  application of Space Techniques Relating to Aviation-ASTRA
  áp dụng kỹ thuật không gian vào ngành hàng không
  hàng không
  application of Space Techniques Relating to Aviation-ASTRA
  áp dụng kỹ thuật không gian vào ngành hàng không
  civil aviation
  hàng không dân dụng
  Civil Aviation Authority (CAA)
  cơ quan hàng không dân dụng
  Federal Aviation Administration (FAA)
  cục quản lý hàng không liên bang
  military aviation
  hãng không quân
  Minimum Aviation System Performance Standards (MASPS)
  Các tiêu chuẩn hiệu năng tối thiểu của Hệ thống hàng không

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X