• /həˈraɪzən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chân trời
  (nghĩa bóng) tầm nhìn, tầm nhận thức, phạm vi hiểu biết
  (địa lý,địa chất) tầng
  on the horizon
  (nghĩa bóng) sắp xảy ra đến nơi (sự việc...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) đường chân trời, đường nằm ngang
  apparent horizon
  chân trời biểu kiến
  artificial horizon
  chân trời giả
  celestial horizon
  chân trời thực
  geometrical horizon
  chân trời thực
  terrestrial horizon
  đường chân trời
  visible horizon
  chân trời biểu kiến


  Kỹ thuật chung

  cái móc
  chân trời
  apparent horizon
  đường chân trời biểu kiến
  artificial horizon
  chân trời giả
  beyond-the-horizon communication
  lan truyền ngoại chân trời
  beyond-the-horizon communication
  truyền thông ngoại chân trời
  celestial horizon
  chân trời thiên văn
  celestial horizon
  chân trời thực
  datum horizon
  đường chân trời chuẩn
  depressed horizon
  đường chân trời thấp
  dip of the horizon
  độ hạ của chân trời
  dip of the horizon
  độ nghiêng của chân trời
  false horizon
  chân trời giả
  geometrical horizon
  chân trời thực
  geometrical horizon
  đường chân trời thực
  great circle horizon direction
  hướng chân trời (vòng tròn lớn)
  gyro horizon
  đường chân trời hồi chuyển
  gyro horizon
  đường chân trời nhân tạo
  horizon elevation angle
  góc nâng chân trời
  horizon line
  đường chân trời
  horizon scanner
  máy quét chân trời
  horizon sensor
  bộ phát hiện chân trời
  Over-the-Horizon (OTH)
  ngoài đường chân trời
  Over-the-Horizon Backscatter (OTH-B)
  tán xạ ngược qua đường chân trời
  over-the-horizon propagation
  lan truyền ngoài chân trời
  over-the-horizon propagation
  truyền thông ngoài chân trời
  over-the-horizon radar
  rađa vượt quá chân trời
  path beyond the horizon
  đường bên ngoài chân trời
  radar horizon
  đường chân trời rađa
  radio horizon
  chân trời vô tuyến điện
  radio horizon
  đường chân trời (tầm) vô tuyến
  radio horizon of transmitting antenna
  chân trời vô tuyến điện của ăng ten phát
  sea horizon
  đường chân trời ven biển
  terrestrial horizon
  đường chân trời
  true horizon
  chân trời thực
  visible horizon
  chân trời biểu kiến
  visible horizon
  đường chân trời biểu kiến
  nằm ngang
  khúc uốn (sông)
  đường chân trời
  apparent horizon
  đường chân trời biểu kiến
  datum horizon
  đường chân trời chuẩn
  depressed horizon
  đường chân trời thấp
  geometrical horizon
  đường chân trời thực
  gyro horizon
  đường chân trời hồi chuyển
  gyro horizon
  đường chân trời nhân tạo
  Over-the-Horizon (OTH)
  ngoài đường chân trời
  Over-the-Horizon Backscatter (OTH-B)
  tán xạ ngược qua đường chân trời
  radar horizon
  đường chân trời rađa
  radio horizon
  đường chân trời (tầm) vô tuyến
  sea horizon
  đường chân trời ven biển
  visible horizon
  đường chân trời biểu kiến
  đường nằm ngang
  mũi đất

  Địa chất

  mực, tầng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X