• /´klaiənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khách hàng (của luật sư, cửa hàng...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khách
  CLCP (Clientto client Protocol)
  giao thức khách hàng-khách hàng
  client agent
  đại lý khách hàng
  client and node
  nút cuối khách hàng
  client application
  ứng dụng khách
  client area
  khu vực khách hàng
  client area
  vùng khách hàng
  client authentication server
  máy chủ xác nhận khách hàng
  client computer
  máy tính khách hàng
  client hub
  hub khách
  Client To client Protocol (CTCP)
  giao thức giữa các máy khách
  Client To client Protocol (CTCP)
  giao thức máy khách máy khách
  client window
  cửa sổ khách hàng
  client window
  cửa sổ máy khách
  client workstation
  trạm làm việc máy khách
  client-server
  Khách-Chủ
  client-server
  Khách-Phục Vụ
  client-server application
  ứng dụng máy khách-máy chủ
  client-server architecture
  cấu trúc máy khách-máy chủ
  client-server architecture
  kiến trúc khách-chủ
  client-server architecture
  kiến trúc khách-phục vụ
  client-server computing
  điện toán Khách-Chủ
  client-server model
  mô hình khách-chủ
  client-server model
  mô hình khách-phục vụ
  client-server model
  mô hình máy khách-máy chủ
  client-server system
  hệ máy khách-máy chủ
  client-server system
  hệ phục vụ khách hàng
  client-sever
  máy khách-máy chủ
  client-side application
  ứng dụng phía máy khách
  client/server
  khách/chủ
  client/Server architecture
  cấu trúc khách/chủ
  client/Server network
  mạng khách/chủ
  DDC (directClient to Client Protocol)
  giao thức trực tiếp giữa các khách hàng
  DDC (directClient to Client Protocol)
  giao thức trực tiếp khách hàng-khách hàng
  Direct Client to Client Protocol (DCC)
  giao thức trực tiếp giữa các máy khách
  Direct Client to Client Protocol (DCC)
  giao thức trực tiếp khách hàng khách hàng
  non-client
  không phải khách
  OLE client
  trình ứng dụng khách OLE
  thin client
  máy khách loại nhẹ
  thin client
  thiết bị khách mỏng
  máy khách
  Client To client Protocol (CTCP)
  giao thức giữa các máy khách
  Client To client Protocol (CTCP)
  giao thức máy khách máy khách
  client window
  cửa sổ máy khách
  client workstation
  trạm làm việc máy khách
  client-server application
  ứng dụng máy khách-máy chủ
  client-server architecture
  cấu trúc máy khách-máy chủ
  client-server model
  mô hình máy khách-máy chủ
  client-server system
  hệ máy khách-máy chủ
  client-sever
  máy khách-máy chủ
  client-side application
  ứng dụng phía máy khách
  Direct Client to Client Protocol (DCC)
  giao thức trực tiếp giữa các máy khách
  thin client
  máy khách loại nhẹ
  ứng dụng khách
  OLE client
  trình ứng dụng khách OLE

  Xây dựng

  người thuê thầu
  đặt hàng
  thân chủ
  client application
  ứng dụng thân chủ
  client area
  khu vực thân chủ

  Kỹ thuật chung

  chủ công trình
  khách hàng
  CLCP (Clientto client Protocol)
  giao thức khách hàng-khách hàng
  Client Access to Systems and Services (CLASS)
  truy cập khách hàng tới hệ thống và các dich vụ
  client agent
  đại lý khách hàng
  client and node
  nút cuối khách hàng
  client area
  khu vực khách hàng
  client area
  vùng khách hàng
  client authentication server
  máy chủ xác nhận khách hàng
  Client Communication Interface (CCI)
  giao diện truyền thông khách hàng
  client computer
  máy tính khách hàng
  Client Information System (CIS)
  hệ thống thông tin khách hàng
  Client Library Interface (CLI)
  giao diện thư mục khách hàng
  client window
  cửa sổ khách hàng
  client workstation
  trạm khách hàng
  client-server system
  hệ phục vụ khách hàng
  DDC (directClient to Client Protocol)
  giao thức trực tiếp giữa các khách hàng
  DDC (directClient to Client Protocol)
  giao thức trực tiếp khách hàng-khách hàng
  Direct Client Connection (DCC)
  kết nối khách hàng trực tiếp
  Direct Client to Client (DCC)
  trực tiếp khách hàng với khách hàng
  Direct Client to Client Protocol (DCC)
  giao thức trực tiếp khách hàng khách hàng
  LAN Emulation Client Identifier (LECID)
  Phần tử nhận dạng khách hàng mô phỏng LAN
  NetWare UNIX Client File System (NUCFS)
  Hệ thống tệp khách hàng UNIX của NetWare
  nghiệp chủ

  Kinh tế

  người ủy thác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X