• /kəm'pju:tiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tin học) tính toán

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tính toán
  correction computing
  tính các lượng sửa

  Kỹ thuật chung

  điện toán
  client-server computing
  điện toán Khách-Chủ
  cross-platform computing
  điện toán lẫn nền
  electronic computing
  máy điện toán
  mobile computing
  điện toán di động
  National computing centre (NCC)
  trung tâm điện toán quốc gia
  sự tính toán
  balanced computing
  sự tính toán cân bằng
  integrated computing
  sự tính toán tích hợp
  optical computing
  sự tính toán quang
  parallel computing
  sự tính toán song song
  quantum computing
  sự tính toán lượng tử
  reduced instruction set computing (RISC)
  sự tính toán bằng tập lệnh rút gọn
  remote batch computing
  sự tính toán bó (dữ liệu) từ xa
  remote computing
  sự tính toán từ xa
  RISC (reducedinstruction set computing)
  sự tính toán bằng tập lệnh rút gọn
  tính toán
  ACE (advancedcomputing environment
  môi trường tính toán nâng cao
  ACE (AdvancedComputing Environment)
  môi trường tính toán tiên tiến
  ACM (Associationfor computing Machinery)
  hiệp hội kỹ thuật tính toán Hoa Kỳ
  advanced computing environment (ACE)
  môi trường tính toán nâng cao
  Advanced Computing Environment (SCO) (ACE)
  Môi trường tính toán tiên tiến (SCO)
  analogue computing technical
  kỹ thuật tính toán tương tự
  association for Computing
  hiệp hội tính toán (Hoa Kỳ)
  association for Computing Machinery (ACM)
  hội kỹ thuật tính toán (Hoa Kỳ)
  Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)
  hiệp hội xúc tiến tính toán trong giáo dục
  automatic computing equipment
  thiết bị tính toán tự động
  balanced computing
  sự tính toán cân bằng
  Collaborative Computing Environment (CCE)
  môi trường tính toán cộng tác
  computing center
  trung tâm tính toán
  computing centre
  trung tâm tính toán
  computing centrer
  trung tâm tính toán
  computing device
  phương tiện tính toán
  computing device
  thiết bị tính toán
  computing element
  blốc tính toán
  computing element
  phần tử tính toán
  computing environment
  môi trường tính toán
  computing facility
  phương tiện tính toán
  computing facility
  thiết bị tính toán
  computing laboratory
  phòng thực nghiệm tính toán
  computing laboratory
  phòng trực nghiệm tính toán
  computing machine
  máy tính toán
  computing machinery
  kỹ thuật tính toán
  computing mechanism
  cơ cấu tính toán
  computing origin
  gốc tính toán
  computing power
  công suất tính toán
  computing power
  cống suất tính toán
  computing procedure
  phương pháp tính toán
  computing resources
  tài nguyên tính toán
  computing service
  công cụ tính toán
  computing service
  dịch vụ tính toán
  computing synchro
  sensyn tính toán
  computing system
  hệ thống tính toán
  computing system
  hệ tính toán
  computing system catalog
  danh mục hệ thống tính toán
  computing techniques
  kỹ thuật tính toán
  computing time
  thời gian tính toán
  computing tool
  công cụ tính toán
  computing unit
  bộ tính toán
  computing unit
  đơn vị tính toán
  DCE (DistributedComputing Environment)
  Môi trường Tính toán Phân tán
  Distributed Computing and Communications (DCC)
  tính toán và truyền thông phân tán
  Distributed Computing Environment (DCE)
  môi trường tính toán phân tán
  Distributed Computing Environment Remote Procedure Call (DCER-RPC)
  môi trường tính toán phân tán - cuộc gọi thủ tục đầu xa
  electronic computing unit
  bộ tính toán điện tử
  Free On - Line Dictionary Of Computing (FOLDOC)
  thư mục tính toán trực tuyến miễn phí
  GCOS (GeneralComputing Operating System)
  hệ điều hành tính toán chung
  general computing operating system (GCOS)
  hệ điều hành tính toán chung
  Heterogeneous Network Computing Environment (usuallyas HeNCE) (HENCE)
  Môi trường tính toán mạng không đồng nhất (thường viết là HeNCE)
  High Performance Computing (HPC)
  tính toán năng suất cao
  High Performance Computing and Communications (HPCC)
  tính toán và truyền thông hiệu năng cao
  Independent Computing Architecture (Citrix) (ICA)
  Cấu trúc tính toán độc lập (Citrix)
  integrated computing
  sự tính toán tích hợp
  Interactive Computing and Control Facility (ICCF)
  phương tiện điều khiển và tính toán tương tác
  linear computing element
  phần tử tính toán tuyến tính
  Multiplexed Information and Computing service (MULTICS)
  thông tin được ghép kênh và dịch vụ tính toán
  NCA (networkComputing Architecture)
  kiến trúc tính toán mạng
  NCS (networkcomputing system)
  hệ thống tính toán mạng
  network computing architecture (NCA)
  kiến trúc tính toán mạng
  Network computing Architecture (oracle) (NCA)
  kiến trúc tính toán mạng
  network computing system (NCS)
  hệ thống tính toán mạng
  Network computing system /network control system (NCS)
  hệ thông tính toán mạng /hệ thống điều khiển mạng
  online computing
  tính toán trực tuyến
  Open Network Computing (ONC)
  tính toán mạng mở
  Open, Co-operative Computing Architecture (OCCA)
  kiến trúc hợp tác tính toán mở
  optical computing
  sự tính toán quang
  parallel computing
  sự tính toán song song
  PCSA (personalcomputing system architecture)
  kiến trúc hệ thống tính toán cá nhân
  personal computing system architecture (PCSA)
  kiến trúc hệ thống tính toán cá nhân
  PNC (publicnetwork computing)
  tính toán công cộng
  Principles Of Distributed Computing (PODC)
  các nguyên tắc tính toán phân bố
  quantum computing
  sự tính toán lượng tử
  real-time operation (e.g. in analog computing)
  tính toán thời gian thực
  reduced instruction set computing (RISC)
  sự tính toán bằng tập lệnh rút gọn
  remote batch computing
  sự tính toán bó (dữ liệu) từ xa
  remote computing
  sự tính toán từ xa
  remote computing
  tính toán từ xa
  remote computing system
  hệ thống tính toán từ xa
  RISC (reducedinstruction set computing)
  sự tính toán bằng tập lệnh rút gọn
  scientific computing
  tính toán khoa học
  TCB (trustedcomputing base)
  cơ sở tính toán tin cậy
  trusted computing base (TCB)
  cơ sở tính toán tin cậy
  Trusted Computing Base (TCB)
  nền tảng tính toán tin cậy
  Underground Computing Foundation (UCF)
  nền tảng tính toán bí mật
  virtual computing system
  hệ thống tính toán ảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X