• /frɔst , frɒst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đông giá
  Sương giá
  Sự lạnh nhạt
  (từ lóng) sự thất bại

  Ngoại động từ

  Làm chết cóng (vì sương giá) (cây, mùa màng...)
  Phủ sương giá
  frosted window-panes
  những ô kính cửa sổ phủ sương giá
  Rắc đường lên
  to frost a cake
  rắc đường lên cái bánh
  Làm (mặt gương) lấm tấm (như) có phủ sương giá
  Làm (tóc) bạc
  Đóng đinh (vào sắt móng ngựa để chống trượt)

  Nội động từ

  to frost over/up
  bị tuyết phủ

  Chuyên ngành

  Y học

  sương giá

  Kỹ thuật chung

  băng giá
  air frost interface
  mặt phân cách không khí-băng giá
  frost fracture
  hư hỏng do băng giá
  frost heaving
  sự nở băng giá
  frost heaving
  sự phồng băng giá
  frost limit
  giới hạn băng giá
  frost penetration
  sự thẩm thấu băng giá
  frost penetration
  thẩm thấu băng giá
  frost penetration depth
  độ xuyên sâu của băng giá
  frost resistance
  tính chịu băng giá
  frost susceptibility
  độ nhạy cảm băng giá
  frost-free level
  mức không có băng giá
  frost-proof course
  lớp chống băng giá
  frost-resistant soil
  đất chịu băng giá
  frost-resisting mortar
  vữa chịu băng giá
  mush frost
  ghim băng giá
  resistance to frost
  tính chịu được băng giá
  đóng băng
  depth (offrost penetration)
  độ sâu đóng băng (trong đất)
  frost action
  tác động đóng băng
  frost adherence
  kết dính do đông băng
  frost back
  đóng băng ngược
  frost build-up
  đóng băng trên bề mặt
  frost cleft
  vết nứt (do đóng băng)
  frost collecting temperature
  nhiệt độ đóng băng
  frost crack
  vết nứt (do) đóng băng
  frost damage
  sự hỏng do đóng băng
  frost damage
  thiệt hại do đóng băng
  frost deposition
  đóng băng trên bề mặt
  frost depth
  chiều sâu đóng băng
  frost detector
  dầu thăm đóng băng
  frost effects
  hậu quả do đóng băng
  frost free refrigerator
  tủ lạnh không bị đóng băng
  frost index
  chỉ số đóng băng
  frost line
  độ sâu đóng băng
  frost line
  đường đóng băng
  frost penetration
  chiều sâu đóng băng
  frost penetration
  sự đóng băng
  frost precaution
  biện pháp chống đóng băng
  frost proof
  chịu được sự đóng băng
  frost proof course
  lớp bảo vệ chống đóng băng
  frost protection layer
  lớp bảo vệ chống đóng băng
  frost soil
  đất đóng băng
  frost surface area
  diện tích bề mặt đóng băng
  frost surface temperature
  nhiệt độ bề mặt đóng băng
  frost thermostat
  rơle nhiệt đóng băng
  frost wall
  tường đóng băng
  frost wall
  vách đóng băng
  frost zone
  khu vực đóng băng
  frost zone
  miền đóng băng
  frost zone
  vùng đóng băng
  frost-free surface
  bề mặt không đóng băng
  ground frost
  sự đóng băng dưới đất
  ground frost
  sự đóng băng mặt đất
  ground frost index
  chỉ số đóng băng dưới đất
  low-voltage frost heave prevention equipment
  thiết bị chống đóng băng điện áp thấp
  rate of frost
  tốc độ đóng băng
  season frost layer
  lớp đóng băng theo mùa
  swell due to frost
  bị phồng lên do đóng băng
  swell due to frost
  hư hỏng do đóng băng
  sự đóng băng
  frost proof
  chịu được sự đóng băng
  ground frost
  sự đóng băng dưới đất
  ground frost
  sự đóng băng mặt đất
  sương muối

  Kinh tế

  sự đông giá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  heat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X