• (đổi hướng từ Grafted)
  /gra:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cành ghép; sự ghép cây; chỗ ghép cây
  (y học) mô ghép; sự ghép mô; chỗ ghép mô

  Ngoại động từ

  Ghép
  to graft one variety of durian onto another
  góp giống sầu riêng này với giống sầu riêng khác
  to graft some political terms onto the philosophic notions
  ghép một vài thuật ngữ chính trị vào các khái niệm triết học

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) sự đút lót, sự mua chuộc, sự hối lộ

  Ngoại động từ

  Đút lót, hối lộ
  to graft away
  làm việc cật lực, lao động vất vả

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công việc nặng nhọc
  hối lộ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X