• (đổi hướng từ Implications)
  /¸impli´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lôi kéo vào; sự liên can, sự dính líu; ẩn ý, điều ngụ ý; điều gợi ý
  what are the implications of this statement?
  những ẩn ý của lời tuyên bố này là thế nào?
  (số nhiều) quan hệ mật thiết
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự bện lại, sự tết lại, sự xoắn lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán (toán logic )ic ) phép tất suy, sự kéo theo
  implication of events
  (xác suất ) sự kéo theo các sự kiện
  formal implication
  phép tất suy hình thức
  material implication
  (toán (toán logic )ic ) phép tất suy thực chất
  strict implication
  phép tất suy ngặt
  strong implication
  phép tất suy mạnh

  Xây dựng

  sự liên can
  sự lôi kéo vào

  Kỹ thuật chung

  ngụ ý
  hệ quả
  phép tất suy
  formal implication
  phép tất suy hình thức
  material implication
  phép tất suy thực chất
  strict implication
  phép tất suy ngặt
  strong implication
  phép tất suy mạnh
  sự bao hàm
  sự kéo theo
  implication of events
  sự kéo theo các sự kiện
  thao tác nếu-thì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X