• /simbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Biểu tượng; vật tượng trưng
  white is the symbol of purity
  màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng
  ( + for something) ký hiệu
  chemical symbol
  ký hiệu hoá học

  Ngoại động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) biểu hiện, tượng trưng
  Diễn đạt bằng tượng trưng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Ký hiệu, dấu hiệu, biểu tượng

  Cơ khí & công trình

  tượng trưng

  Toán & tin

  ký hiệu, dấu
  symbol of operation
  dấu phép toán
  algebraic symbol
  dấu đại số
  circumflex symbol
  dấu mũ
  improper symbol
  dấu phi chính
  numerical symbol
  ký hiệu số
  proper symbol
  ký hiệu chân chính

  Xây dựng

  vật tượng trưng

  Kỹ thuật chung

  biểu tượng

  Giải thích VN: Là ký hiệu đồ họa dùng để biểu diễn một đối tượng. Ví dụ, biểu tượng đường (line symbol) biểu diễn đối tượng dạng đường, biểu tượng điểm (marker symbol) cho đối tượng dạng điểm, biểu tượng hình khép kín (shades symbol) cho đối tượng vùng, biểu tượng chữ (text symbol) cho chú thích. Biểu tưởng được định nghĩa bởi rất nhiều đặc điểm, bao gồm: màu, kính thước, góc và nền. Xem thêm text symbol (biểu tượng chữ), marker symbol (biểu tượng điểm), shade symbol (biểu tượng hình khép kín), và line symbol (biểu tượng đường).

  aiming symbol
  biểu tượng đích
  aiming symbol
  biểu tượng mục tiêu
  architectural symbol
  biểu tượng kiến trúc
  chain symbol
  biểu tượng xích
  currency symbol
  biểu tượng tiền tệ
  flowchart symbol
  biểu tượng lưu đồ
  graphic symbol
  biểu tượng đồ họa
  line symbol
  biểu tượng đường
  logic symbol
  biểu tượng logic
  marker symbol
  biểu tượng điểm
  multicolored symbol
  biểu tượng nhiều màu
  number enclosed within a circle (symbol)
  biểu tượng số có đường tròn bao quanh
  Position Of Currency Symbol
  vị trí biểu tượng tiền tệ
  resource symbol
  biểu tượng nguồn
  screen symbol
  biểu tượng màn hình
  shade symbol
  biểu tượng hình khép kín
  specific symbol
  biểu tượng đặc trưng
  Sub-Symbol
  biểu tượng phụ
  symbol environment
  môi trường của biểu tượng
  symbol table
  bảng biểu tượng
  text symbol
  biểu tượng chữ
  kí hiệu
  CESD (compositeexternal symbol dictionary)
  từ điển kí hiệu ngoài phức hợp
  type designation or symbol
  kí hiệu loại bougie
  ký hiệu

  Giải thích VN: Hình, mẫu tự hoặc hoặc chữ để chỉ các bộ phận máy. Thí dụ : X thay thế cho điện kháng.

  absolute symbol
  ký hiệu tuyệt đối
  abstract symbol
  ký hiệu trừu tượng
  aiming symbol
  ký hiệu chỉ hướng
  annotation symbol
  ký hiệu chú thích
  basic symbol
  ký hiệu cơ bản
  block started by symbol (BSS)
  khối khởi đầu bằng ký hiệu
  bounding symbol
  ký hiệu giới hạn
  breakpoint symbol
  ký hiệu điểm ngắt
  BSS (blockstarted by symbol)
  khối khởi đầu bằng ký hiệu
  check protect symbol
  ký hiệu bảo vệ séc
  check symbol
  ký hiệu kiểm tra
  chemical symbol
  ký hiệu hóa học
  class symbol
  ký hiệu lớp
  component symbol
  ký hiệu linh kiện
  component symbol
  ký hiệu thành phần
  composite external symbol dictionary
  từ điển ký hiệu ngoài kết hợp
  composite external symbol dictionary (CESD)
  từ điển ký hiệu ngoài phức hợp
  composite symbol
  ký hiệu hỗn hợp
  composite symbol
  ký hiệu phức hợp
  concept symbol
  ký hiệu khái niệm
  connected symbol
  ký hiệu đấu dây
  control symbol
  ký hiệu điều khiển
  conventional symbol
  ký hiệu quy ước
  currency symbol
  ký hiệu tiền tệ
  decimal symbol
  ký hiệu thập phân
  decision symbol
  ký hiệu quyết định
  device symbol
  ký hiệu thiết bị
  display symbol
  ký hiệu hiển thị
  dollar (symbol)
  ký hiệu $
  drawing symbol
  ký hiệu bản vẽ
  electrical symbol
  ký hiệu điện
  entry symbol
  ký hiệu nhập
  error symbol
  ký hiệu sai số
  ESD (externalsymbol dictionary)
  từ điển ký hiệu ngoài
  external symbol
  ký hiệu ngoài
  fixed currency symbol
  ký hiệu tiền tệ cố định
  floating currency symbol
  ký hiệu tiền tệ động
  flowchart symbol
  ký hiệu lưu đồ
  free symbol
  ký hiệu tự do
  free symbol sequence
  dãy ký hiệu tự do
  functional symbol
  ký hiệu chức năng
  generated symbol (gensym)
  ký hiệu phát sinh
  gensym (generatedsymbol)
  ký hiệu phát sinh
  graphic symbol
  ký hiệu đồ họa
  graphic symbol set
  tập ký hiệu đồ họa
  graphical symbol
  ký hiệu sơ đồ điện
  graphics symbol
  ký hiệu đồ họa
  graphics symbol set (GSS)
  tập (hợp) ký hiệu đồ họa
  GSS (graphicssymbol set)
  tập (hợp) ký hiệu đồ họa
  ideographic symbol
  dấu ký hiệu
  image symbol set (lSS)
  bộ ký hiệu hình ảnh
  image symbol set (lSS)
  tập ký hiệu hình ảnh
  ISS (imagesymbol set)
  bộ ký hiệu hình ảnh
  ISS (imagesymbol set)
  tập ký hiệu hình ảnh
  kronecker symbol
  ký hiệu Krônecke
  letter symbol
  ký hiệu bằng chữ
  line delete symbol
  ký hiệu hủy dòng
  line delete symbol
  ký hiệu xóa dòng
  line-deletion symbol
  ký hiệu hủy dòng
  line-deletion symbol
  ký hiệu xóa dòng
  line-end symbol
  ký hiệu kết thúc dòng
  list of symbol
  bảng ký hiệu quy ước
  logic symbol
  ký hiệu logic
  logical character delete symbol
  ký hiệu xóa ký tự logic
  logical editing symbol
  ký hiệu soạn thảo logic
  logical escape symbol
  ký hiệu thoát logic
  logical line delete symbol
  ký hiệu xóa dòng logic
  logical line end symbol
  ký hiệu cuối dòng logic
  logical symbol
  ký hiệu logic
  manipulator, symbol
  máy điều khiển ký hiệu
  math symbol
  ký hiệu toán học
  Maximum Symbol Inversion (MSI)
  đảo ký hiệu cực đại
  meta-symbol
  siêu ký hiệu
  mnemonic symbol
  ký hiệu dễ nhớ
  mnemonic symbol
  ký hiệu dễ nhớ
  model symbol
  ký hiệu mô hình
  multicolored symbol
  ký hiệu nhiều màu
  negative symbol
  ký hiệu âm
  non-terminal symbol
  ký hiệu không tận cùng
  numeric symbol
  ký hiệu số
  numerical symbol
  ký hiệu số
  outline symbol
  ký hiệu bố cục
  pictorial symbol
  ký hiệu bằng ảnh
  programmed symbol set (PS)
  tập ký hiệu được lập trình
  proper symbol
  ký hiệu chân chính
  PS (programmedsymbol set)
  tập ký hiệu được lập trình
  reference symbol
  ký hiệu tham chiếu
  relation symbol
  ký hiệu quan hệ
  resource symbol
  ký hiệu nguồn
  root symbol
  ký hiệu gốc
  screen symbol
  ký hiệu màn hình
  separator symbol
  ký hiệu tách
  sequence symbol
  ký hiệu dãy
  service symbol
  ký hiệu dịch vụ
  SRT (symbolresolution table)
  bảng phân giải ký hiệu
  SRTD (symbolresolution table directory)
  thư mục bảng phân giải ký hiệu
  SRTE (symbolresolution table entry)
  sự nhập bảng phân giải ký hiệu
  star symbol *
  ký hiệu hình sao (*)
  summation symbol
  ký hiệu tổng
  surface symbol
  ký hiệu bề mặt
  surface symbol
  ký hiệu hệ thống
  surface-finish symbol
  ký hiệu độ nhẵn bề mặt (trên bản vẽ)
  symbol analysis
  sự phân tích ký hiệu
  symbol code
  mã ký hiệu
  symbol font
  phông ký hiệu
  symbol generator
  bộ sinh ký hiệu
  symbol indicator tube
  đèn chỉ thị ký hiệu
  symbol key
  phím ký hiệu
  symbol of existential quantifier
  ký hiệu lượng hóa tồn tại
  symbol of universal quantifier
  ký hiệu lượng hóa phổ biến
  symbol rate
  lưu lượng ký hiệu
  symbol reference
  sự tham chiếu ký hiệu
  symbol resolution table (SRT)
  bảng phân giải ký hiệu
  symbol resolution table directory (SRTD)
  thư mục bảng phân giải ký hiệu
  symbol resolution table entry (SRTE)
  sự nhập bảng phân giải ký hiệu
  symbol set
  bộ ký hiệu
  symbol set
  tập hợp các ký hiệu
  symbol set
  tập ký hiệu
  symbol string
  chuỗi ký hiệu
  symbol substitution
  sự thay thế ký hiệu
  symbol table
  bảng ký hiệu
  system symbol
  ký hiệu bề mặt
  system symbol
  ký hiệu hệ thống
  terminal symbol
  ký hiệu đầu cuối
  tracking symbol
  ký hiệu dò theo
  tracking symbol
  ký hiệu tạo vết
  tracking symbol
  ký hiệu tạo vệt
  tracking symbol
  ký hiệu theo vết
  triple plane symbol set
  tập ký hiệu mặt bội ba
  variable symbol
  ký hiệu biến
  vector group symbol
  ký hiệu tổ nối dây
  vector symbol set (VSS)
  tập hợp ký hiệu vectơ
  VSS (vectorsymbol set)
  tập ký hiệu vectơ
  ký hiệu quy ước
  list of symbol
  bảng ký hiệu quy ước
  dấu
  dấu hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X