• /im'pres/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng dấu
  Dấu (đóng vào, in vào...)
  (nghĩa bóng) dấu ấn
  a work bearing an impress of genius
  tác phẩm mang dấu ấn của một thiên tài

  Ngoại động từ

  Đóng, in (dấu lên cái gì); đóng dấu vào, in dấu vào (cái gì)
  to impress the wax with a stamp
  đóng dấu vào miếng sáp bằng con dấu
  Ghi sâu vào, khắc sâu vào, in sâu vào
  to impress something on the memory
  ghi sâu cái gì vào ký ức
  Gây ấn tượng; làm cảm động, làm cảm kích
  to be deeply impressed by someone's kindness
  cảm kích sâu sắc vì lòng tốt của ai
  (sử học) cưỡng bách (thanh niên...) tòng quân, bắt (thanh niên...) đi lính
  Trưng thu, sung công (hàng hoá...)
  Đưa vào, dùng (những sự kiện... để làm dẫn chứng, để lập luận...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hoa
  dấu
  đóng dấu

  Kinh tế

  đục lỗ
  sự đóng
  sự in
  tạo lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X