• /in'klu:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (of sth)Gồm cả, kể cả
  a household of 7 persons, inclusive of the newly born child
  một hộ gồm 7 người, kể cả em bé mới đẻ
  from May 1st to June 3rd inclusive
  từ mồng 1 tháng 5 đến mồng 3 tháng 6 kể cả hai ngày đó


  Tính toàn bộ, bao gồm tất cả các khoản
  inclusive terms at a hotel
  giá thuê tính tất cả các khoản tại một khách sạn


  (đứng sau danh từ) tính đến hết
  from Monday to Friday inclusive
  từ thứ hai đến hết thứ sáu
  pages 7 to 26 inclusive
  từ trang 7 đến hết trang 26


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bao gồm
  bao hàm
  chứa
  kể cả

  Kinh tế

  gồm cả
  trọn cả hai ngày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X