• /iks'klu:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Loại trừ
  Riêng biệt, dành riêng (câu lạc bộ, cửa hàng...); độc chiếm, độc quyền
  an exclusive interview
  cuộc phỏng vấn dành riêng cho một tờ báo
  exclusive right to sell something
  độc quyền bán cái gì
  Độc nhất
  One's exclusive occupation
  Công việc độc nhất của mình
  Trừ, không kể, không gồm
  from page one to page ten exclusive
  từ trang 1 đến trang 10 không kể trang 10
  100000 people exclusive of women
  100000 người không kể đàn bà con gái

  Danh từ

  Truyện dành riêng cho một chuyên mục của tờ báo ( (cũng) exclusive story)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  loại trừ
  mutually exclusive
  loại trừ lẫn nhau, xung khắc nhau

  Kỹ thuật chung

  chuyên biệt
  dành riêng
  exclusive lock
  khóa dành riêng
  exclusive lock state
  trạng thái khóa dành riêng
  exclusive mode
  chế độ dành riêng
  exclusive right
  quyền dành riêng
  độc quyền
  exclusive dealing
  cung cấp độc quyền
  exclusive dealing
  kinh doanh độc quyền
  exclusive licence
  giấy phép độc quyền
  exclusive license
  giấy phép độc quyền
  loại trừ
  exclusive disjunction
  phép tuyển loại trừ
  exclusive intent
  mục đích loại trừ
  exclusive lock
  khóa loại trừ
  exclusive lock state
  trạng thái khóa loại trừ
  exclusive mode
  chế độ loại trừ
  exclusive NOR circuit
  mạch NOR loại trừ
  exclusive NOR gate
  cửa NOR loại trừ
  exclusive NOR gate
  mạch NOR loại trừ
  exclusive OR circuit
  cửa OR loại trừ
  exclusive OR circuit
  mạch OR loại trừ
  exclusive reference
  sự quy chế loại trừ
  exclusive segment
  đoạn loại trừ
  exclusive segments
  các đoạn loại trừ
  exclusive-NOR element
  phần tử loại trừ Nor
  exclusive-NOR gate
  cổng loại trừ NOR
  exclusive-OR element
  phân tử loại trừ OR
  exclusive-OR gate (XORgate)
  cổng loại trừ OR
  exclusive-OR operation
  phép toán loại trừ OR
  Modified, Exclusive, Shared or Invalid (Cache-Protocol) (MESI)
  đổi mới, loại trừ, chia sẻ hoặc vô hiệu (giao thức Cache)
  mutually exclusive
  loại trừ lẫn nhau
  mutually exclusive sets
  các tập (hợp) loại trừ nhau
  mutually exclusive sets
  các tập hợp loại trừ nhau
  riêng
  exclusive allow-read lock state
  trạng thái khóa riêng cho phép đọc
  exclusive lock
  khóa dành riêng
  exclusive lock state
  trạng thái khóa dành riêng
  exclusive mode
  chế độ dành riêng
  exclusive right
  quyền dành riêng
  fast path exclusive transaction
  giao dịch riêng truyền nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X