• /pri'siʒn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đúng đắn, rõ ràng; tính chất chính xác; độ chính xác (như) preciseness
  precision balance
  cân chính xác, cân tiểu ly
  clockwork precision
  sự chính xác như bộ máy đồng hồ
  precision bombing
  sự ném bom chính xác

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự chính xác, tính chính xác, độ chính xác

  Cơ - Điện tử

  Sự chính xác, tính chính xác, độ chính xác

  Toán & tin

  [sự, độ] chính xác; (máy tính ) chiều dài một từ
  instrument precision
  độ chính xác của một dụng cụ
  relative precision
  độ chính xác tương đối, độ hiệu dụng

  Kỹ thuật chung

  độ chính xác

  Giải thích VN: Biểu diễn bởi số chữ số có nghĩa được dùng để lưu dữ liệu dạng số, đặc biệt là giá trị tọa độ. Độ chính xác rất quan trọng đối với việc biểu diễn, phân tích đối tượng có tính chính xác và lập bản đồ. ARC/INFO cung cấp cả độ chính xác đơn và độ chính xác khép.

  converted precision
  độ chính xác chuyển đổi
  double precision
  độ chính xác kép
  floating point precision
  độ chính xác dấu phẩy động
  Fundamental Constants and Precision Measurements (FCPM)
  các hằng số cơ bản và các phép đo chính xác
  high precision
  độ chính xác cao
  linear precision
  độ chính xác tuyến tính
  long precision
  độ chính xác dài
  multiple precision
  độ chính xác bội
  operational precision
  độ chính xác hoạt động
  precision dial gage
  đồng hồ đo chính xác
  precision dial gauge
  đồng hồ đo chính xác
  precision gage
  dụng cụ đo chính xác
  precision instrument
  dụng cụ đo chính xác
  precision measurement
  phép đo chính xác
  precision measurement
  sự đo chính xác
  precision measuring instrument
  dụng cụ đo chính xác
  precision meter
  dụng cụ đo chính xác
  precision of calculation
  độ chính xác của phép tính
  precision of number
  độ chính xác của số
  relative precision
  độ chính xác tương đối
  single precision
  độ chính xác đơn
  single precision floating point number
  số thập phân với độ chính xác đơn
  Time Dilution Of Precision (TDOP)
  giảm nhẹ độ chính xác về thời gian
  triple precision
  độ chính xác bội ba
  độ mịn
  độ nét
  độ rõ
  sự chính xác

  Kinh tế

  sự chính xác

  Địa chất

  độ chính xác, tính chính xác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X