• /,kælkju'lei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tính, sự tính toán
  to make a calculation
  tính toán
  to be out in one's calculation
  tính nhầm
  Kết quả tính toán
  Sự cân nhắc, sự đắn đo; sự tính toán hơn thiệt
  Sự trù liệu, sự trù tính, sự tính

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép toán
  numeric calculation
  phép toán số
  thao tác điện toán

  Giải thích VN: Sự thực hiện thành công của một thuật toán, có thể là một quá trình tìm kiếm hoặc sắp xếp văn bản và cũng có thể là một quá trình tính toán.

  Xây dựng

  kết quả tính toán
  sự cân nhắc

  Điện

  việc tính toán

  Kỹ thuật chung

  cách tính
  phép tính
  Boolean calculation
  phép tính Boole
  boolean calculation
  phép tính logic
  boolean calculation
  phép tính luận lý
  engineering calculation
  phép tính kỹ thuật
  floating-point calculation
  phép tính dấu phẩy động
  graphic (al) calculation
  phép tính đồ thị
  graphic calculation
  phép tính đồ họa
  linear interference calculation
  phép tính tuyến tính giao thoa
  matrix calculation
  phép tính ma trận
  mental calculation
  phép tính nhẩm
  number calculation
  phép tính số
  numerical calculation
  phép tính bằng số
  precision of calculation
  độ chính xác của phép tính
  sự tính
  analog calculation
  sự tính toán tương tự
  approximate calculation
  sự tính toán gần đúng
  arithmetic calculation
  sự tính toán số học
  automatic calculation
  sự tính toán tự động
  automatic tax calculation
  sự tính thuế tự động
  batch calculation
  sự tính toán phối liệu
  beam calculation
  sự tính dầm
  calculation (ofareas)
  sự tính toán diện tích
  calculation (ofbeams)
  sự tính toán dầm
  calculation (ofheat loss)
  sự tính toán mất mát nhiệt
  calculation (ofstresses)
  sự tính toán ứng suất
  calculation of costs
  sự tính toán chi phí
  calculation of labor input rate
  sự tính toán định mức lao động
  calculation of stability
  sự tính toán ổn định
  check calculation
  sự tính kiểm nghiệm
  check calculation
  sự tính kiểm tra
  checking calculation
  sự tính toán kiểm tra
  digital calculation
  sự tính toán số
  earth pressure calculation
  sự tính áp lực đất
  gearing calculation
  sự tính toán bánh răng
  heat leakage calculation
  sự tính toán nhiệt rò rỉ
  heat leakage calculation
  sự tính toán nhiệt thẩm thấu
  hydraulic calculation
  sự tính toán thủy lực
  hydraulic calculation of water supply network
  sự tính toán thủy lực đường ống dẫn nước
  matrix calculation
  sự tính ma trận
  mix calculation
  sự tính toán phối liệu
  preliminary calculation
  sự tính toán sơ bộ
  refrigerating plant calculation
  sự tính toán trạm lạnh
  refrigerating plant calculation
  sự tính toán hệ thống lạnh
  rough calculation
  sự tính toán sơ bộ
  sag calculation
  sự tính toán độ võng
  sự tính toán
  analog calculation
  sự tính toán tương tự
  approximate calculation
  sự tính toán gần đúng
  arithmetic calculation
  sự tính toán số học
  automatic calculation
  sự tính toán tự động
  batch calculation
  sự tính toán phối liệu
  calculation (ofareas)
  sự tính toán diện tích
  calculation (ofbeams)
  sự tính toán dầm
  calculation (ofheat loss)
  sự tính toán mất mát nhiệt
  calculation (ofstresses)
  sự tính toán ứng suất
  calculation of costs
  sự tính toán chi phí
  calculation of labor input rate
  sự tính toán định mức lao động
  calculation of stability
  sự tính toán ổn định
  checking calculation
  sự tính toán kiểm tra
  digital calculation
  sự tính toán số
  gearing calculation
  sự tính toán bánh răng
  heat leakage calculation
  sự tính toán nhiệt rò rỉ
  heat leakage calculation
  sự tính toán nhiệt thẩm thấu
  hydraulic calculation
  sự tính toán thủy lực
  hydraulic calculation of water supply network
  sự tính toán thủy lực đường ống dẫn nước
  mix calculation
  sự tính toán phối liệu
  preliminary calculation
  sự tính toán sơ bộ
  refrigerating plant calculation
  sự tính toán trạm lạnh
  refrigerating plant calculation
  sự tính toán hệ thống lạnh
  rough calculation
  sự tính toán sơ bộ
  sag calculation
  sự tính toán độ võng
  tính
  accuracy of calculation
  độ chính xác trong tính toán
  analog calculation
  sự tính toán tương tự
  analog calculation
  tính toán tương tự
  approximate calculation
  sự tính toán gần đúng
  arithmetic calculation
  sự tính toán số học
  automatic calculation
  sự tính toán tự động
  automatic tax calculation
  sự tính thuế tự động
  automatic tax calculation
  tính cước tự động
  batch calculation
  sự tính toán phối liệu
  beam calculation
  sự tính dầm
  Boolean calculation
  phép tính Boole
  boolean calculation
  phép tính logic
  boolean calculation
  phép tính luận lý
  calculation (ofareas)
  sự tính toán diện tích
  calculation (ofbeams)
  sự tính toán dầm
  calculation (ofheat loss)
  sự tính toán mất mát nhiệt
  calculation (ofstresses)
  sự tính toán ứng suất
  calculation assumption
  giả thiết tính toán
  calculation characteristic
  đặc trưng tính toán
  calculation data
  tài liệu tính toán
  calculation hypothesis
  giả thiết tính toán
  calculation of costs
  sự tính toán chi phí
  calculation of labor input rate
  sự tính toán định mức lao động
  calculation of stability
  sự tính toán ổn định
  calculation order
  thứ tự tính toán
  calculation procedure
  phương pháp tính
  calculation specifications
  các đặc tả tính toán
  calculation unit
  đơn vị tính toán
  check calculation
  sự tính kiểm nghiệm
  check calculation
  sự tính kiểm tra
  checking calculation
  sự tính toán kiểm tra
  cooling load calculation
  tính toán tải lạnh
  deflection calculation
  tính toán độ võng
  deformation calculation
  tính toán biến dạng
  detail calculation
  tính toán chi tiết
  digital calculation
  sự tính toán số
  distance calculation
  tính toán cự ly
  distance calculation
  tính toán khoảng cách
  earth pressure calculation
  sự tính áp lực đất
  energy band calculation
  tính toán vùng năng lượng
  engineering calculation
  phép tính kỹ thuật
  Floating Point Calculation (FPC)
  tính toán theo dấu thập phân
  floating-point calculation
  phép tính dấu phẩy động
  Formula Calculation Language (FOCAL)
  công thức tính toán ngôn ngữ
  gearing calculation
  sự tính toán bánh răng
  graphic (al) calculation
  phép tính đồ thị
  graphic calculation
  phép tính đồ họa
  graphic method of calculation
  phương pháp tính bằng đồ thị
  graphoanalytical method of calculation
  phương pháp tính bằng đồ giải
  hand calculation
  tính toán bằng tay
  heat leakage calculation
  sự tính toán nhiệt rò rỉ
  heat leakage calculation
  sự tính toán nhiệt thẩm thấu
  heat leakage calculation
  tính toán nhiệt rò rỉ
  heat leakage calculation
  tính toán nhiệt thẩm thấu
  heat load calculation
  tính toán tải lạnh
  heat load calculation
  tính toán tải nhiệt
  heat-balance calculation
  tính toán cân bằng nhiệt
  hydraulic calculation
  sự tính toán thủy lực
  hydraulic calculation of water supply network
  sự tính toán thủy lực đường ống dẫn nước
  infress calculation
  tính toán tải lạnh
  linear interference calculation
  phép tính tuyến tính giao thoa
  load calculation
  tính toán tải (lạnh)
  load flow calculation
  tính toán (phân phối)
  matrix calculation
  phép tính ma trận
  matrix calculation
  sự tính ma trận
  mental calculation
  phép tính nhẩm
  method of calculation
  phương pháp tính
  method of two calculation
  phương pháp hai mặt cắt tính toán
  methods of calculation
  phương pháp tính toán (thiết kế)
  mix calculation
  sự tính toán phối liệu
  model of calculation
  sơ đồ tính
  network calculation
  tính toán lưới điện
  network model machine calculation method
  phương pháp tính máy theo mô hình mạng
  network model table calculation method
  phương pháp tính bảng theo mô hình mạng
  number calculation
  phép tính số
  numeric calculation
  tính toán số
  numerical calculation
  phép tính bằng số
  numerical calculation
  tính toán bằng số
  pattern of calculation
  sơ đồ tính toán
  precision of calculation
  độ chính xác của phép tính
  preliminary calculation
  sự tính toán sơ bộ
  pressure drop calculation
  tính toán tổn thất áp suất
  rate calculation minimum weight
  trọng lượng tối thiểu để tính cước
  refrigerant calculation
  tính toán môi chất lạnh
  refrigerating plant calculation
  sự tính toán trạm lạnh
  refrigerating plant calculation
  sự tính toán hệ thống lạnh
  refrigerating plant calculation
  tính toán hệ (thống) lạnh
  refrigerating plant calculation
  tính toán trạm lạnh
  refrigeration requirements calculation
  tính nhu cầu lạnh
  refrigeration requirements calculation
  tính toán nhu cầu lạnh
  rough calculation
  sự tính toán sơ bộ
  sag calculation
  sự tính toán độ võng
  short-circuit calculation
  tính toán ngắn mạch
  stability calculation
  tính toán độ ổn định
  table calculation
  tính theo bảng kê
  table calculation program spread-sheet
  dụng chương trình tính theo bảng kê
  to calculate, to compute calculation, computing
  tính toán
  undeformed calculation diagram
  sơ đồ tính không biến dạng
  variational calculation
  tính biến phân
  verification of calculation
  sự kiểm tra tính toán
  tính toán

  Giải thích VN: Sự thực hiện thành công của một thuật toán, có thể là một quá trình tìm kiếm hoặc sắp xếp văn bản và cũng có thể là một quá trình tính toán.

  accuracy of calculation
  độ chính xác trong tính toán
  analog calculation
  sự tính toán tương tự
  analog calculation
  tính toán tương tự
  approximate calculation
  sự tính toán gần đúng
  arithmetic calculation
  sự tính toán số học
  automatic calculation
  sự tính toán tự động
  batch calculation
  sự tính toán phối liệu
  calculation (ofareas)
  sự tính toán diện tích
  calculation (ofbeams)
  sự tính toán dầm
  calculation (ofheat loss)
  sự tính toán mất mát nhiệt
  calculation (ofstresses)
  sự tính toán ứng suất
  calculation assumption
  giả thiết tính toán
  calculation characteristic
  đặc trưng tính toán
  calculation data
  tài liệu tính toán
  calculation hypothesis
  giả thiết tính toán
  calculation of costs
  sự tính toán chi phí
  calculation of labor input rate
  sự tính toán định mức lao động
  calculation of stability
  sự tính toán ổn định
  calculation order
  thứ tự tính toán
  calculation specifications
  các đặc tả tính toán
  calculation unit
  đơn vị tính toán
  checking calculation
  sự tính toán kiểm tra
  cooling load calculation
  tính toán tải lạnh
  deflection calculation
  tính toán độ võng
  deformation calculation
  tính toán biến dạng
  detail calculation
  tính toán chi tiết
  digital calculation
  sự tính toán số
  distance calculation
  tính toán cự ly
  distance calculation
  tính toán khoảng cách
  energy band calculation
  tính toán vùng năng lượng
  Floating Point Calculation (FPC)
  tính toán theo dấu thập phân
  Formula Calculation Language (FOCAL)
  công thức tính toán ngôn ngữ
  gearing calculation
  sự tính toán bánh răng
  hand calculation
  tính toán bằng tay
  heat leakage calculation
  sự tính toán nhiệt rò rỉ
  heat leakage calculation
  sự tính toán nhiệt thẩm thấu
  heat leakage calculation
  tính toán nhiệt rò rỉ
  heat leakage calculation
  tính toán nhiệt thẩm thấu
  heat load calculation
  tính toán tải lạnh
  heat load calculation
  tính toán tải nhiệt
  heat-balance calculation
  tính toán cân bằng nhiệt
  hydraulic calculation
  sự tính toán thủy lực
  hydraulic calculation of water supply network
  sự tính toán thủy lực đường ống dẫn nước
  infress calculation
  tính toán tải lạnh
  load calculation
  tính toán tải (lạnh)
  load flow calculation
  tính toán (phân phối)
  method of two calculation
  phương pháp hai mặt cắt tính toán
  methods of calculation
  phương pháp tính toán (thiết kế)
  mix calculation
  sự tính toán phối liệu
  network calculation
  tính toán lưới điện
  numeric calculation
  tính toán số
  numerical calculation
  tính toán bằng số
  pattern of calculation
  sơ đồ tính toán
  preliminary calculation
  sự tính toán sơ bộ
  pressure drop calculation
  tính toán tổn thất áp suất
  refrigerant calculation
  tính toán môi chất lạnh
  refrigerating plant calculation
  sự tính toán trạm lạnh
  refrigerating plant calculation
  sự tính toán hệ thống lạnh
  refrigerating plant calculation
  tính toán hệ (thống) lạnh
  refrigerating plant calculation
  tính toán trạm lạnh
  refrigeration requirements calculation
  tính toán nhu cầu lạnh
  rough calculation
  sự tính toán sơ bộ
  sag calculation
  sự tính toán độ võng
  short-circuit calculation
  tính toán ngắn mạch
  stability calculation
  tính toán độ ổn định
  verification of calculation
  sự kiểm tra tính toán

  Kinh tế

  sự tính
  actuarial calculation
  sự tính toán thống kê bảo hiểm (của chuyên viên bảo hiểm)
  ex ante calculation
  sự tính toán trước khi sự việc xảy ra
  ex ante calculation
  sự tính toán trước khi việc xảy ra
  rough calculation
  sự tính phỏng
  tentative calculation
  sự tính thử
  trial calculation
  sự tính thử
  sự tính toán
  actuarial calculation
  sự tính toán thống kê bảo hiểm (của chuyên viên bảo hiểm)
  ex ante calculation
  sự tính toán trước khi sự việc xảy ra
  ex ante calculation
  sự tính toán trước khi việc xảy ra

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  sự tính toán, phép tính toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X