• (đổi hướng từ Constants)
  /'kɔnstənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bền lòng, kiên trì
  Kiên định, trung kiên; trung thành, chung thuỷ
  to remain constant to one's principles
  trung thành với nguyên tắc của mình
  Không ngớt, không dứt, liên miên, liên tiếp
  constant rain
  mưa liên miên
  constant chatter
  sự nói không dứt, sự nói liên miên
  Bất biến, không thay đổi

  Danh từ

  (kỹ thuật) hằng số

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đại lượng không đổi
  số không đổi
  constant error
  sai số không đổi
  constant factor
  thừa số không đổi

  Xây dựng

  hằng (lượng)

  Điện lạnh

  giữ nguyên
  hằng
  absolute gas constant
  hằng số khí tuyệt đối
  acoustic propagation constant
  hằng số truyền âm
  anisotropy constant
  hằng số dị hướng
  atomic constant
  hằng số nguyên tử
  Avogadro's constant
  hằng số Avogadro
  cell constant
  hắng số pin
  constant of aberration
  hằng số tính sai
  constant-k lens
  thấu kính hằng k
  decay constant
  hằng số (phân) rã
  decay constant
  hằng số suy giảm
  diffusion constant
  hằng số khuếch tán
  disintegration constant
  hằng số phân hủy
  distributed constant
  hằng số phân bố
  dynamic constant
  hằng số động lực
  electric space constant
  hằng số điện (từ cũ)
  electrochemical constant
  hằng số điện hóa
  electrochemical constant
  hằng số Faraday
  fast time constant
  hằng số thời gian nhanh
  fundamental constant
  hằng số cơ bản
  galvanometer constant
  hằng số điện kế
  gas constant
  hằng số chất khí
  gas constant
  hằng số định luật khí
  ground dielectric constant
  hằng số điện môi chất
  Hall constant
  hằng số Hall
  Joule's constant
  hằng số Joule
  Kerr constant
  hằng số Kerr
  lumped constant
  hằng số tập trung
  Madelung constant
  hằng số Madelung
  magnetic space constant
  hằng số từ (thuật ngữ cũ)
  network constant
  hằng số mạng điện
  perfect gas constant
  hằng số khí lý tưởng
  perfect gas constant
  hằng số lý tưởng
  R-C constant
  hằng số điện trở-điện dung
  R-C constant
  hằng số R-C
  radiation constant
  hằng số bức xạ
  radioactive decay constant
  hằng số phân rã phóng xạ
  relative dielectric constant
  hằng số điện môi tương đối
  resistance-capacitance constant
  hằng số điện trở-điện dung
  resistance-capacitance constant
  hằng số R-C
  solar constant
  hằng số (bức xạ) mặt trời
  solar constant
  hằng số thái dương
  torque constant
  hằng số momen quay
  Trouton's constant
  hằng số Trouton
  universal gas constant
  hằng số chất khí chung
  universal gas constant
  hằng số định luật chất khí
  von klitzing constant
  hằng số von Klitzing

  Kỹ thuật chung

  không đổi
  beam of constant depth
  dầm có chiều cao không đổi
  CAF (constantapplicative form)
  dạng ứng dụng không đổi
  CAV (constantangular velocity)
  vận tốc góc không đổi
  CLV (constantlinear velocity)
  vận tốc tuyến tính không đổi
  cone of constant phase
  nón pha không đổi
  constant acceleration
  gia tốc không đổi
  constant angle arch dam
  đập vòm góc tâm không đổi
  constant angle arched dam
  đập vòm góc không đổi
  constant angle theory of arch dam design
  lý thuyết góc không đổi trong thiết kế đập vòm
  constant angular velocity
  vận tốc góc không đổi
  constant angular velocity-CAV
  gia tốc góc không đổi
  constant applicative form (CAF)
  dạng ứng dụng không đổi
  constant back pressure valve
  van điều khiển đối áp không đổi
  Constant Bandwidth (CBW)
  băng thông không đổi
  constant bit rate
  tốc độ bit không đổi
  Constant Bit Rate (ATM) (CBR)
  Tốc độ bit không đổi (ATM)
  constant bit rate (CBR)
  tốc độ bit không đổi
  constant bit rate service
  dịch vụ tốc độ bit không đổi
  constant cell
  pin thế không đổi
  constant component
  thành phần không đổi
  constant conditions
  điều kiện không đổi
  constant cross-section arch
  vòm tiết diện không đổi
  constant cross-section beam
  dầm tiết diện không đổi
  constant current
  dòng điện không đổi
  constant current charge
  nạp dòng không đổi
  constant delay line
  đường truyền độ trễ không đổi
  constant difference
  hiệu số không đổi
  constant differential pressure
  chênh áp không đổi
  constant differential pressure
  áp suất chênh không đổi
  constant duty
  sự vận hành không đổi
  constant equilibrium
  cân bằng không đổi
  constant error
  sai số không đổi
  constant expression
  biểu thức không đổi
  constant factor
  nhân tử không đổi
  constant factor
  thừa số không đổi
  Constant Factor Delta Modulation (CFDM)
  điều chế denta có hệ số không đổi
  constant flow pump
  bơm lưu lượng không đổi
  constant force
  lực không đổi
  constant functor
  hàm tử không đổi
  constant gradient
  độ dốc không đổi
  constant length field
  trường độ dài không đổi
  constant level
  mức không đổi
  constant level carburetor
  cacburetơ mức không đổi
  constant line number operation
  vận hành số dòng không đổi
  constant linear velocity
  vận tốc tuyến tính không đổi
  constant linear velocity (CLV)
  tốc độ tuyến tính không đổi
  Constant Linear Velocity (CLV)
  vận tốc tuyến tính không đổi
  constant linear velocity-CLV
  tốc độ tuyến tính không đổi
  constant load
  tải không đổi
  constant load
  tải lượng không đổi
  constant load
  tải trọng không đổi
  constant map
  ánh xạ không đổi
  constant pressure
  áp lực không đổi
  constant pressure
  áp suất không đổi
  constant pressure altitude
  độ cao không đổi
  constant radio code
  mã vô tuyến không đổi
  constant radius arch dam
  đập vòm bán kính không đổi
  constant ratio code
  mã (có) tỷ số không đổi
  constant section
  tiết diện không đổi
  constant spacing
  cách quãng không đổi
  constant spacing
  giãn cách không đổi
  constant speed motor
  động cơ tốc độ không đổi
  constant stiffness
  độ cứng không đổi
  constant stress
  ứng suất không đổi
  constant temperature and humidity
  nhiệt độ và độ ẩm không đổi
  constant temperature water-bath
  bể nước nhiệt độ không đổi
  constant term
  số hạng không đổi
  constant torque
  mômen xoắn không đổi
  constant voltage
  điện áp không đổi
  Constant Voltage (CV)
  điện áp không đổi
  constant volume sampling (CVS)
  sự lấy mẫu thể tích không đổi
  constant volume system
  hệ thống khối tích không đổi
  constant volume system (airconditioning)
  hệ thống khối tích không đổi
  constant water level
  mực nước không đổi
  constant weight
  trọng lượng không đổi
  constant-angular velocity (CAV)
  vận tốc góc không đổi
  constant-capacity system
  hệ năng suất không đổi
  constant-current characteristic
  đặc tuyến dòng không đổi
  constant-current charge
  nạp dòng điện không đổi
  constant-current filter
  bộ lọc dòng không đổi
  constant-current generator
  máy phát dòng không đổi
  constant-current source
  nguồn dòng không đổi
  constant-force spring
  lò xo lực không đổi
  constant-pressure drop
  giáng áp không đổi
  constant-pressure drop
  sự giáng áp không đổi
  constant-pressure gas thermometer
  đồng hồ đo khí tại áp suất không đổi
  constant-pressure pilot valve
  van pilot áp suất không đổi
  constant-pressure valve
  van áp suất không đổi
  constant-resistance network
  mạng điện trở không đổi
  constant-suction rate
  năng suất hút không đổi
  constant-suction rate
  năng suất không đổi
  constant-suction rate
  thể tích hút không đổi
  constant-temperature oven
  lò nhiệt độ không đổi
  constant-temperature region
  vùng nhiệt độ không đổi
  constant-voltage dynamo
  đynamô điện áp không đổi
  constant-voltage source
  nguồn điện áp không đổi
  curve of constant slope
  đường cong có độ dốc không đổi
  curve of constant width
  đường cong có bề rộng không đổi
  curve of constant width
  đường cong có độ rộng không đổi
  CVCF (ConstantVoltage Frequency Power Supply)
  nguồn cung cấp tần số điện áp không đổi
  CVS (constantvolume sampling)
  sự lấy mẫu thể tích không đổi
  law of constant proportion
  luật thành phần không đổi
  quasi-constant slip
  sự trượt tựa không đổi
  regulation of constant-current transformer
  điều chỉnh biến áp dòng không đổi
  relaxation of reinforcement subjected to constant elongation
  tính chùng trong cốt thép có độ giãn không đổi
  surface of constant mean curvature
  mặt có độ cong trung bình không đổi
  surface of constant width
  mặt có chiều rộng không đổi
  test at constant reduced pressure
  thí nghiệm dưới áp lực giảm không đổi
  theory of constant energy of deformation
  lý thuyết cố kết năng lương không đổi
  time-constant
  không đổi (theo thời gian)
  under constant load
  chịu tải trọng không đổi
  hằng lượng
  hằng số
  absolute constant
  hắng số tuyệt đối
  absolute constant
  hằng số tuyệt đối
  absolute gas constant
  hằng số khí phổ biến
  absolute gas constant
  hằng số khí tuyệt đối
  acoustic attenuation constant
  hằng số suy giảm âm thanh
  acoustic propagation constant
  hằng số lan truyền âm thanh
  acoustic propagation constant
  hằng số truyền âm
  acoustical attenuation constant
  hằng số suy giảm âm
  acoustical propagation constant
  hằng số lan truyền âm (thoại)
  ADCON (addressconstant)
  hằng số địa chỉ
  address constant
  hằng số địa chỉ
  anisotropy constant
  hằng số dị hướng
  arbitrarily assigned constant
  hằng số phân bố tùy ý
  arbitrary constant
  hằng số tùy ý
  arithmetic constant
  hằng số số học
  atomic constant
  hằng số nguyên tử
  attenuation constant
  hằng số suy giảm
  attenuation constant
  hằng số tắt dần
  automatic constant
  hằng số tự động
  Avogadro's constant
  hằng số Avogadro
  basic real constant
  hằng số thực cơ bản
  beam constant
  hằng số dầm
  binary constant
  hằng số nhị phân
  block constant
  hằng số nhóm
  boiling constant
  hằng số nghiệm sôi
  Boltzmann constant
  hằng số Boltzmanm
  Boltzmann constant
  hằng số Boltzmann
  Bolzmann constant
  hằng số Balzmann
  capacitor constant
  hằng số tụ điện
  capillary constant
  hằng số mao dẫn
  CAV (constantangular velocity)
  hằng số vận tốc góc
  cell constant
  hằng số ngăn
  cell constant
  hắng số pin
  character constant
  hằng số ký tự
  characteristic constant
  hằng số đặc trưng
  charge time constant
  hằng số thời gian phụ tải
  chemical constant
  hằng số hóa học
  clastic constant
  hắng số đàn hồi
  clastic constant
  hằng số đàn hồi
  complex constant
  hằng số phức
  complex dielectric constant
  hằng số điện thẩm phức tạp
  constant (s) area
  vùng nhớ hằng số
  constant expression
  biểu thức hằng số
  constant field
  trường hằng số
  constant function
  chức năng hằng số
  constant of aberration
  hằng số tính sai
  constant of integration
  hằng số tích phân
  constant of inversion
  hằng số nghịch đảo
  constant of refraction
  hằng số khúc xạ
  constant verification
  sự kiểm tra hằng số
  constant-head meter
  đồng hồ đo hằng số đầu
  conversion constant
  hằng số chuyển
  coupling constant
  hằng số ghép
  coupling constant
  hằng số ngẫu hợp
  Cruie constant
  hằng số Curie
  Curie constant
  hằng số Curie
  curie's constant
  hằng số Curie
  damping constant
  hằng số giảm chấn
  damping constant
  hằng số tắt dần
  data constant
  hằng số dữ kiện
  decay constant
  hằng số (phân) rã
  decay constant
  hằng số phân rã
  decay constant
  hằng số suy giảm
  decay constant
  hằng số tắt dần
  decimal constant
  hằng số thập phân
  decomposition constant
  hằng số phân hủy
  depression constant
  hằng số giảm áp
  dielectric constant
  hàng số điện môi
  dielectric constant
  hắng số điện môi
  diffusion constant
  hằng số khuếch tán
  dilution constant
  hằng số pha loãng
  disc constant
  hằng số đĩa (quay)
  disintegration constant
  hằng số phân hủy
  disintegration constant
  hằng số phân rã
  distributed constant
  hằng số phân bố
  distributed constant
  hằng số phân phối
  dynamic constant
  hằng số động lực
  effective dielectric constant
  hằng số điện thẩm tương đương
  effective neutron multiplication constant
  hằng số nhân nơtron hiệu dụng
  elastic constant
  hằng số đàn hồi
  electric constant
  hằng số điện
  electric constant
  hằng số điện môi
  electric space constant
  hằng số điện (từ cũ)
  electric space constant
  hằng số khe hở điện
  electrochemical constant
  hằng số điện hóa
  electrochemical constant
  hằng số Faraday
  electromagnetic constant
  hằng số điện từ
  entry constant
  hằng số nhập
  enumeration constant
  hằng số liệt kê
  equilibrium constant
  hằng số cân bằng
  Equilibrum moisture constant (EMC)
  hằng số độ ẩm cân bằng
  expansion constant
  hằng số giãn nở
  Faraday constant
  hằng số Faraday
  fast time constant
  hằng số thời gian nhanh
  file constant
  hằng số tập tin
  filter time constant
  hằng số thời gian bộ lọc
  float constant
  hằng số động
  floating-point constant
  hằng số dấu chấm động
  fundamental constant
  hằng số cơ bản
  galvanometer constant
  hằng số điện kế
  gamma constant
  hằng số gama
  gas constant
  hằng số (chất) khí
  gas constant
  hằng số chất khí
  gas constant
  hằng số định luật khí
  gas constant
  hằng số khí
  gas constant
  hằng số khí ®
  gas constant
  hằng số khí phổ biến
  gas-law constant
  hằng số (chất) khí
  gas-law constant
  hằng số khí phổ biến
  gravitation constant
  hằng số hấp dẫn
  gravitation constant
  hằng số trọng lực
  gravitational constant
  hằng số hấp dẫn
  ground constant
  hằng số mặt đất
  ground dielectric constant
  hằng số điện môi chất
  Hall constant
  hằng số Hall
  hardening constant
  hằng số đông kết
  heat constant
  hằng số nhiệt
  image phase constant
  hằng số pha ảnh
  image transfer constant
  hằng số chuyển ảnh
  image transfer constant
  hằng số truyền ảnh
  inertia constant
  hằng số quán tính
  instruction constant
  hằng số lệnh
  instrumental constant
  hằng số (của) dụng cụ
  instrumental constant
  hằng số dụng cụ
  integer constant
  hằng số nguyên
  integration constant
  hằng số tích phân
  iterative attenuation constant
  hằng số suy giảm lặp
  iterative propagation constant
  hằng số lan truyền lặp
  Joule's constant
  hằng số Joule
  Kerr constant
  hằng số Kerr
  lattice constant
  hằng số mạng
  lattice constant
  hằng số mạng lưới
  light constant
  hằng số ánh sáng
  logical constant
  hằng số logic
  long constant
  hằng số dài
  long inter constant
  hằng số nguyên dài
  long-time constant
  hằng số thời gian dài
  Lorenz constant
  hằng số Lorenz (dẫn nhiệt)
  lumped constant
  hằng số tập trung
  lumped-constant network
  mạng hằng số tập trung
  machine constant
  hằng số (của) máy
  Madelung constant
  hằng số Madelung
  magnetic constant
  hằng số từ
  magnetic constant
  hàng số từ (tính)
  magnetic space constant
  hằng số không gian từ
  magnetic space constant
  hằng số từ (thuật ngữ cũ)
  magnetostriction constant
  hằng số từ giảo
  magnification constant
  hằng số phóng đại
  mechanical time constant
  hằng số thời gian cơ học
  meter constant
  hằng số công tơ
  molar gas constant
  hằng số phân tử khí
  multiplication constant for an infinite system
  hằng số nhân cho một hệ thốngvô hạn
  multiplication constant of an algebra
  hằng số nhân của một đại số
  network constant
  hằng số mạng
  network constant
  hằng số mạng điện
  neutron multiplication constant
  hằng số nhân nơtron
  oscillation constant
  hằng số dao động
  partial rate constant
  hằng số riêng phần
  perfect gas constant
  hằng số khí lý tưởng
  perfect gas constant
  hằng số lý tưởng
  phase constant
  hằng số bước sóng
  phase constant
  hằng số pha
  photoelectric constant
  hằng số quang điện
  Planck's constant
  hằng số Planck
  Planck's constant
  hằng số Planck
  plasticity constant
  hằng số dẻo
  propagation constant
  hằng số lan truyền
  propagation constant
  hằng số truyền
  pulse constant
  hằng số xung
  R-C constant
  hằng số điện trở-điện dung
  R-C constant
  hằng số R-C
  R-C time constant
  hằng số thời gian R-C
  radar constant
  hằng số rađa
  radiation constant
  hằng số bức xạ
  radioactive constant
  hằng số phóng xạ
  radioactive decay constant
  hằng số phân rã phóng xạ
  rate constant
  hằng số tốc độ
  real constant
  hằng số thực
  reciprocity constant
  hằng số thuận nghịch
  relative dielectric constant
  hằng số điện môi
  relative dielectric constant
  hằng số điện môi tương đối
  relocation constant
  hằng số định vị lại
  resistance-capacitance constant
  hằng số điện trở-điện dung
  resistance-capacitance constant
  hằng số R-C
  room acoustics constant
  hằng số âm thanh của phòng
  room constant
  hằng số phòng (âm học xây dựng)
  rotational constant
  hằng số quay
  Rydberg constant
  hằng số Rydberg
  screen constant
  hằng số chắn
  screen constant
  hằng số che
  screening constant
  hằng số rây
  sedimentation constant
  hằng số sa lắng
  seismic constant
  hằng số địa chấn
  separation constant
  hằng số tách
  soil constant
  hằng số đất
  solar constant
  hằng số (bức xạ) mặt trời
  solar constant
  hằng số mặt trời
  solar constant
  hằng số thái dương
  spring constant
  hằng số đàn hồi
  spring constant
  hằng số lò xo
  stadia constant
  hằng số chuẩn cự
  stadium constant
  hằng số máy đo xa
  Stefan-Boltzmann constant
  hằng số Stefan-Boltzmann
  stress-optic constant
  hằng số quang ứng suất
  structural constant
  hằng số kết cấu
  system constant
  hằng số hệ thống
  thermal diffusion constant
  hằng số khuếch tán nhiệt
  time constant
  hằng số thời gian
  time constant (L/R)
  hằng số thời gian (trong mạch RL)
  torque constant
  hằng số momen quay
  torsion constant
  hằng số xoắn
  torsional constant
  hằng số xoắn
  transfer constant
  hằng số biến năng
  transfer constant
  hằng số di chuyển
  transmission constant
  hằng số truyền
  transmission-line constant
  hằng số đường truyền
  Trouton's constant
  hằng số Trouton
  universal gas constant
  hằng số (chất) khí
  universal gas constant
  hằng số chất khí chung
  universal gas constant
  hằng số định luật chất khí
  universal gas constant
  hằng số khí phổ biến
  Verdet constant
  hằng số verdet
  viscosity gravity constant
  hằng số mật độ độ nhớt
  viscosity-gravity constant
  hằng số độ nhớt-mật độ (của dầu)
  viscosity-gravity constant
  hằng số độ nhớt-trọng lực
  von klitzing constant
  hằng số von Klitzing
  watt-hour constant
  hằng số đĩa (quay)
  wave constant
  hằng số sóng
  wavelength constant
  hằng số bước sóng
  wavelength constant
  hằng số pha
  hệ số

  Kinh tế

  bất biến
  constant capital
  tư bản bất biến
  constant capital
  vốn bất biến
  constant cost
  chi phí bất biến
  constant cost
  phí tổn bất biến
  constant dollar plan
  đô la bất biến
  exponential constant
  số mũ bất biến
  hắng số
  exponential constant
  hằng số mũ
  hằng số
  exponential constant
  hằng số mũ

  Địa chất

  hằng số, ổn định, không thay đổi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X