• /ˈækjʊrəsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác accurateness

  Danh từ

  Sự đúng đắn, sự chính xác; độ chính xác
  accuracy of fire
  sự bắn chính xác
  high accuracy
  độ chính xác cao
  accuracy of measurement
  độ chính xác của phép đo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [sự; độ] chính xác
  accuracy of a solution
  độ chính xác của nghiệm
  adequate accuracy
  độ chính xác [cần thiết, đòi hỏi, thích hợp]
  attainable accuracy
  độ chính xác trong, thông tin Fisơ

  Kỹ thuật chung

  độ chính xác

  Giải thích VN: Một công bố cho biết một phép đo lường được thực hiện đúng thực đến mức nào, khác với precision - số lượng các số lẻ thập phân mà phép đo lường phải được tính theo đó. Ví dụ quá trình phân tích theo thống kê bằng máy tính cho kết quả là một thiết bị chạy thường xuyên trong 8, 025 giờ không bị hỏng với giới hạn sai số 25 và - 25 giờ. Phép do như vậy, là accuracy nhưng không phải là precision.

  absolute accuracy
  độ chính xác tuyệt đối
  accuracy (oftest)
  độ chính xác (thử nghiệm)
  accuracy control system
  hệ kiểm soát độ chính xác
  accuracy in hole positioning
  độ chính xác định vị lỗ
  accuracy of a balance
  độ chính xác của cân
  accuracy of a solution
  độ chính xác của nghiệm
  accuracy of adjustment
  độ chính xác điều chỉnh
  accuracy of angular measurement
  độ chính xác đo góc
  accuracy of calculation
  độ chính xác trong tính toán
  accuracy of calibration
  độ chính xác hiệu chuẩn
  accuracy of erection
  độ chính xác lắp ráp
  accuracy of forecasting
  độ chính xác dự báo
  accuracy of indexing
  độ chính xác chia độ
  accuracy of indexing
  độ chính xác lập chỉ số
  accuracy of indication
  độ chính xác chỉ thị
  accuracy of map
  độ chính xác bản đồ
  accuracy of measurement
  độ chính xác của phép đo
  accuracy of measurement
  độ chính xác đo
  accuracy of measuring
  độ chính xác đo
  accuracy of measuring
  độ chính xác trong đo lường
  accuracy of observation
  độ chính xác quan trắc
  accuracy of reading
  độ chính xác của bản đọc
  accuracy of reading
  độ chính xác của số đọc
  accuracy of reading
  độ chính xác đọc số
  accuracy of reading
  độ chính xác khi đọc
  accuracy of the mean
  độ chính xác của số trung bình
  accuracy test
  thử độ chính xác
  adequate accuracy
  độ chính xác (cần thiết, đòi hỏi, thích hợp)
  attainable accuracy
  độ chính xác đạt được
  available accuracy
  độ chính xác có sẵn
  check on accuracy
  kiểm tra độ chính xác
  class of accuracy
  cấp độ chính xác
  coefficient (ofaccuracy)
  hệ số độ chính xác
  control accuracy
  độ chính xác điều khiển
  control accuracy
  độ chính xác kiểm tra
  degree of accuracy
  mức độ chính xác
  dynamic accuracy
  độ chính xác động học
  eight-bit accuracy
  độ chính xác tám bit
  first order accuracy
  độ chính xác cao
  first order accuracy
  độ chính xác cấp I
  first-order accuracy
  độ chính xác cấp một
  first-order accuracy
  độ chính xác hạng cao
  geodetic accuracy
  độ chính xác trắc địa
  geometrical accuracy
  độ chính xác hình học
  given accuracy
  độ chính xác đã cho
  graphical accuracy
  độ chính xác đồ thị
  high accuracy
  độ chính xác cao
  High Accuracy Cryogenic Radiometer (HACR)
  bức xạ kế nhiệt độ thấp độ chính xác cao
  high-accuracy instrument
  dụng cụ đo chính xác
  horizontal position accuracy
  độ chính xác định vị nằm
  indexability accuracy
  độ chính xác chia độ
  limit of accuracy
  giới hạn độ chính xác
  limiting accuracy
  độ chính xác giới hạn
  machine-tool accuracy
  độ chính xác của thiết bị máy móc
  map accuracy
  độ chính xác bản đồ
  mean accuracy
  độ chính xác trung bình
  measurement accuracy
  độ chính xác đo đạc
  overall accuracy
  độ chính xác tổng thể
  permissible accuracy
  độ chính xác cho phép
  pinpoint accuracy
  độ chính xác cao (tuyệt đối)
  playback accuracy
  độ chính xác phát lại
  plotting accuracy
  độ chính xác vẽ
  pointing accuracy
  độ chính xác định hướng
  positional accuracy
  độ chính xác định vị
  rated accuracy
  độ chính xác danh định
  reading accuracy
  độ chính xác khi đọc (dụng cụ đo)
  register accuracy
  đô chính xác sắp cân
  registration accuracy
  độ chính xác chỉnh cân
  relative accuracy
  độ chính xác tương đối
  repeating accuracy
  độ chính xác lặp lại
  resultant accuracy
  độ chính xác tổng hợp
  setting-up accuracy
  độ chính xác điều chỉnh
  static accuracy
  độ chính xác tính trạng
  surface accuracy
  độ chính xác bề mặt
  tracking accuracy
  độ chính xác theo dõi
  tracking accuracy
  độ chính xác theo dõi (vô tuyến vũ trụ)
  vertical accuracy
  độ chính xác độ cao
  độ tin cậy
  mức chính xác

  Giải thích VN: Một công bố cho biết một phép đo lường được thực hiện đúng thực đến mức nào, khác với precision - số lượng các số lẻ thập phân mà phép đo lường phải được tính theo đó. Ví dụ quá trình phân tích theo thống kê bằng máy tính cho kết quả là một thiết bị chạy thường xuyên trong 8, 025 giờ không bị hỏng với giới hạn sai số 25 và - 25 giờ. Phép do như vậy, là accuracy nhưng không phải là precision.

  control accuracy
  mức chính xác điều khiển
  sự chính xác

  Giải thích VN: Sự đúng, cái đích thực, độ chính xác.

  Kinh tế

  tính chính xác

  Địa chất

  độ chính xác, tính chính xác, sự đúng đắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X