• (đổi hướng từ Replied)
  /ri'plai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trả lời, sự hồi âm; câu trả lời, lời đáp, hồi âm
  fail to reply to a question
  không trả lời một câu hỏi
  in reply to your letter
  để trả lời thư của ông
  to say in reply
  đáp lại
  Sự đáp lại, hành động đáp lại

  Nội động từ ( replied)

  Trả lời (bằng lời nói, viết); đáp lại (bằng một hành động)
  to reply for somebody
  trả lời thay cho ai
  to reply to the enemy's fire
  bắn trả quân địch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  câu trả lời
  trả lời

  Điện tử & viễn thông

  sự đáp

  Kỹ thuật chung

  đáp lại
  lời đáp
  sự đáp ứng
  tín hiệu đáp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X